Ktl-icon-tai-lieu

Bai giảng HQT SQL Server - DH Hang Hai.pdf

Được đăng lên bởi Harry Cong Dat
Số trang: 241 trang   |   Lượt xem: 5031 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
KHOA CÔNG NGH Ệ THÔNG TIN

BÀI GIẢNG

HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Biên soạn: K.S Nguyễn Vương Thịnh

Hải Phòng – 2008

1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

BÀI GIẢNG
HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

TÊN HỌC PHẦN
MÃ HỌC PHẦN
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
DÙNG CHO SV NGÀNH

: CƠ SỞ DỮ LIỆU
: 17402
: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HẢI PHÒNG - 2008

2
Tên học phần: Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Hệ thống Thông tin
Mã học phần: 17402
TS tiết
90

Lý thuyết
45

Thực hành/ Xemina
45

Tự học
0

Loại học phần: 4
Khoa phụ trách: CNTT.
Tổng số TC: 4
Bài tập lớn
x

Đồ án môn học
0

Điều kiện tiên quyết:
Không yêu cầu.
Mục tiêu của học phần:
Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu, vai trò và chức
năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu cũng như quá trình tương tác giữa hệ quản trị cơ sở dữ liệu với
các phần mềm ứng dụng cơ sở dữ liệu. Giúp sinh viên tiếp cận với nền tảng hệ quản trị cơ sở dữ
liệu Microsoft SQL Server.
Nội dung chủ yếu:
Khái niệm về CSDL và hệ quản trị CSDL; Các thành phần cơ bản trong MS SQL Server;
Ngôn ngữ T-SQL và các đối tượng CSDL; Các tác vụ quản trị hệ thống.
Nội dung chi tiết:
PHÂN PHỐI SỐ TIẾT
TÊN CHƯƠNG MỤC
TS
LT
BT
TH KT
Chương 1. Giới thiệu
6
1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.2. Giới thiệu về SQL Server và mô hình Client/Server
1.3. Cài đặt và cấu hình SQL Server
1.4. Các thành phần cơ bản trong SQL Server
Chương 2. Làm việc với CSDL và bảng
9
1
2.1. Làm việc với CSDL
2.1.1. Tổ chức tập tin trong CSDL SQL Server
2.1.2. Định nghĩa CSDL
2.1.3. Sửa đổi CSDL
2.1.4. Xóa CSDL
2.2. Làm việc với bảng dữ liệu
2.2.1. Các kiểu dữ liệu cơ bản
2.2.2. Ràng buộc (Constraint) và thuộc tính cột
2.2.3. Định nghĩa bảng dữ liệu
2.2.3. Sửa đổi bảng dữ liệu
2.2.4. Xóa bảng dữ liệu
2.3. Làm việc với các bản ghi
2.3.1. Thêm bản ghi mới (Insert)
2.3.2. Cập nhật bản ghi (Update)
2.3.3. Xóa bản ghi (Delete)
2.4. Khái niệm về chỉ mục (Index)
Chương 3. Truy vấn dữ liệu và bảng ảo (View)
9
1
3.1. Cấu trúc truy vấn cơ bản
3.1.1. Câu lệnh SELECT
3.1.2. Mệnh đề WHERE và biểu thức điều kiện
3.1.3. Một số hàm thường dùng
3.1.4. Truy vấn thống kê với GROUP BY và HAVING
3.1.5. Sắp xếp với ORDER BY
3.2. Truy vấn dữ liệu từ nhiều bảng
3.2.1. Inner Join
3.2.2. Left Outer Join

3
PHÂN PHỐI SỐ TIẾT
TS
LT
BT
TH KT

TÊN CHƯƠNG MỤC
3.2.3. Right Outer Join
3.2.4. Full Outer Join
3.2.5. Cross Join
3.2.6. Self Join
3.2.7. Non - Equal Join
3.2.8. Union
3.3. Tru...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
BÀI GIẢNG
HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Biên soạn: K.S Nguyễn Vương Thịnh
Hải Phòng – 2008
Bai giảng HQT SQL Server - DH Hang Hai.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bai giảng HQT SQL Server - DH Hang Hai.pdf - Người đăng: Harry Cong Dat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
241 Vietnamese
Bai giảng HQT SQL Server - DH Hang Hai.pdf 9 10 671