Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Internet & Email

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1669 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Internet & Email
Lời nói đầu .......................................................................................................................... 2
1. Mạng Internet .................................................................................................................. 3
1.1. Khái niệm ................................................................................................................. 3
1.1.1. Định nghĩa mạng máy tính (computer network) ............................................... 3
1.1.2. Phân loại mạng máy tính................................................................................... 3
1.2. Lịch sử mạng Internet .............................................................................................. 4
1.3. Kết nối vào Internet ................................................................................................. 4
1.4. Dịch vụ internet........................................................................................................ 5
1.5. Trình duyệt ............................................................................................................... 5
1.5.1. Giới thiệu chung................................................................................................ 5
1.5.2. Trình duyệt IE ................................................................................................... 7
1.6. Tìm kiếm thông tin................................................................................................. 10
2. Email ............................................................................................................................. 13
2.1. Giới thiệu ............................................................................................................... 13
2.2. Tạo địa chỉ email của Yahoo ................................................................................. 13
2.3. Gởi, nhận email của Yahoo.................................................................................... 14
2.4. Bài tập ứng dụng .................................................................................................... 16
3. Virus.............................................................................................................................. 19
3.1. Định nghĩa virus..................................................................................................... 19
3.2. Virus lây lan qua mạng .................................................................
Lờ
i
i
đ
u
..........................................................................................................................
2
1.
M
ng
In
te
rn
et
..................................................................................................................
3
1.1.
Kh
ái
n
iệ
m
.................................................................................................................
3
1.1.1.
Đ
nh
ngh
ĩa
m
ng
m
á
y
nh
(
c
ompu
te
r
n
et
work)
...............................................
3
1.1.2.
Ph
â
n
l
o
ại
m
ng
m
á
y
nh...................................................................................
3
1.2.
L
ịc
h
sử
m
ng
In
te
rn
et
..............................................................................................
4
1.3.
K
ết
nố
i
v
à
o
In
te
rn
et
.................................................................................................
4
1.4.
D
ịc
h
vụ
i
n
te
rn
et
........................................................................................................
5
1.5.
Tr
ì
nh
duy
ệt
...............................................................................................................
5
1.5.1.
G
i
i t
h
iệ
u
c
hung................................................................................................
5
1.5.2.
Tr
ì
nh
duy
ệt
IE
...................................................................................................
7
1.6.
T
ì
m
k
iế
m
t
hông
ti
n.................................................................................................
10
2.
Em
ail
.............................................................................................................................
13
2.1.
G
i
i t
h
iệ
u
...............................................................................................................
13
2.2.
T
o
đ
ịa c
h
ỉ e
m
ail c
a
Y
a
hoo
.................................................................................
13
2.3.
Gở
i
,
nh
n
e
m
ail c
a
Y
a
hoo....................................................................................
14
2.4.
B
ài tậ
p
ứng
dụng
....................................................................................................
16
3.
V
i
rus..............................................................................................................................
19
3.1.
Đ
nh
ngh
ĩa
v
i
rus.....................................................................................................
19
3.2.
V
i
rus
y
la
n
qu
a
m
ng
..........................................................................................
19
3.3.
C
ác
nguy
c
ơ
c
a
m
á
y
nh
kh
i
b
nh
iễ
m
v
i
rus.......................................................
19
3.4.
Phòng
c
hống
v
i
rus..................................................................................................
19
3.4.1.
Phòng
ng
a
.....................................................................................................
19
3.4.2.
Chống
..............................................................................................................
20
4.
Lờ
i
k
ết
...........................................................................................................................
21
1
In
te
rn
et
&
Em
ail
UDA
Bài giảng Internet & Email - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Internet & Email - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Bài giảng Internet & Email 9 10 763