Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng JAVA

Được đăng lên bởi khanhofd
Số trang: 355 trang   |   Lượt xem: 319 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG MÔN HỌC
LẬP TRÌNH JAVA

Mai Văn Hà

Nội Dung Môn Học
• Mở đầu : Sơ lược lập trình hướng đối tượng
• Chương 1 : Giới thiệu về Java
• Chương 2 : Các thành phần cơ bản Cấu trúc chương trình Java
• Chương 3 : Interface & Package
• Chương 4 : Xử lý biệt lệ
• Chương 5 : Lập trình giao diện
• Chương 6 : Applets
• Chương 7 : Lập trình đa tuyến
• Chương 8 : Các luồng vào ra
• Chương 9 : Làm việc với cơ sở dữ liệu

MỞ ĐẦU

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC
LẬP TRÌNH HƯỚNG
ĐỐI TƯỢNG

Mục Tiêu Bài Học
•
•
•
•
•

Thế nào là lập trình hướng đối tượng
Tìm hiểu về trừu tượng dữ liệu
Định nghĩa lớp và đối tượng
Constructor và Destructor
Tìm hiểu về tính lưu trữ, bao bọc dữ liệu,
tính kế thừa và đa hình
• Các ưu điểm của phương pháp lập trình
hướng đối tượng

Lập Trình Hướng Đối Tượng
• Lấy đối tượng làm nền tảng cơ sở của
phương pháp lập trình
• Phương pháp thiết kế và thực hiện bằng các
hệ phần mềm

Trừu Tượng Dữ Liệu
• Là tiến trình xác định và tập hợp các tính chất
và các hành động của một thực thể có liên
quan đến ứng dụng
• Lợi ích :
–

Tập trung vào vấn đề

–

Xác định những tính chất và hành động thiết yếu

–

Loại trừ những chi tiết không cần thiết

Trừu Tượng Dữ Liệu
Các tính chất
của một đối
tượng Người
Tên
Địa chỉ
Tuổi
Chiều cao
Màu tóc

Các tính chất của
một đối tượng
Khách hàng
Tên
Địa chỉ

Trừu Tượng Dữ Liệu (tiếp theo)
Các thuộc tính

Các hành động

Tên của khách hàng

Nhập tên của khách hàng

Địa chỉ của khách hàng

Nhập địa chỉ của khách hàng

Đời xe hơi đã mua

Nhập đời xe hơi mua được

Người bán xe hơi

Nhập tên người bán xe hơi
Lập hoá đơn

Lớp
• Lớp là một nhóm các đối tượng có chung
những tính chất và hành động
Lớp Khách hàng
Tên khách hàng
Địa chỉ khách hàng
Đời xe hơi đã mua
Tên người bán xe hơi
Nhập tên
Nhập địa chỉ
Nhập đời của xe hơi mua được
Nhập tên của người bán xe hơi
Lập hóa đơn

Đối Tượng
• Đối tượng là một thể hiện của lớp




Nhi
Đức
Phúc

Đối Tượng ( tiếp theo )
• Thuộc tính
– Tính chất mô tả một đối tượng

• Hành động
– Dịch vụ mà đối tượng có thể đáp ứng

• Phương thức
– Đặc tả cách đáp ứng bằng hành động khi được yêu cầu

• Thông điệp
– Yêu cầu một hành động

• Biến cố
– Sự kích thích từ đối tượng này gởi sang đối tượng khác

Lớp Và Đối Tượng
• Lớp là một thực thể, còn đối tượng là một thực
thể thực tế
• Lớp là một mô hình ý niệm định rõ các tính chất
và các hành động được quy định bởi một đối
tượng, còn đối tượng là một mô hình thực sự
• Lớp là khuôn mẫu từ đó đối tượng được tạo ra
• Tất cả các đối tượng trong cùng một lớp c...
BÀI GIẢNG MÔN HỌC
LẬP TRÌNH JAVA
Mai Văn
Bài giảng JAVA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng JAVA - Người đăng: khanhofd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
355 Vietnamese
Bài giảng JAVA 9 10 655