Ktl-icon-tai-lieu

Bài Giảng Javasript

Được đăng lên bởi Hitech Sơn
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1361 lần   |   Lượt tải: 10 lần
CHƯƠNG 3: NGÔN NGỮ
JAVASCRIPT

1

CHƯƠNG 3: NGÔN NGỮ
JAVASCRIPT

Bài 1:NHẬP MÔN JAVASCRIPT

2

Bài 1:NHẬP MÔN JAVASCRIPT
I. Nhóng JavaScript vµo file HTML

I.1.Sö dông thÎ SCRIPT
a.Có ph¸p
<SCRIPT language=”Javascript”>
// INSERT ALL JavaScript HERE
</SCRIPT>

3

Bài 1:NHẬP MÔN JAVASCRIPT
b.ý nghÜa thuéc tÝnh
language: dïng ®Ó x¸c ®Þnh ng«n ng÷ script ®îc sö dông. Cã hai
gi¸ trÞ ®îc ®Þnh nghÜa lµ "JavaScript" vµ "VBScript".

c.VÞ trÝ cña thÎ Script
C¸c thÎ <SCRIPT> cã thÓ xuÊt hiÖn trong phÇn <HEAD> hay <BODY>
cña file HTML

d.Chó thÝch trong Javascript
Dïng dÊu // ®Ó viÕt c¸c chó thÝch
4

Bài 1:NHẬP MÔN JAVASCRIPT
e.VÝ dô
<HTML>
<HEAD><TITLE>Lêi chµo</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<SCRIPT language="Javascript" >
document.write("chµo c¸c b¹n sinh viªn");
</SCRIPT>
<B>Trêng ®hcnhn </B>
</BODY>
</HTML>

5

Bài 1:NHẬP MÔN JAVASCRIPT
II.2. Sö dông mét file nguån JavaScript
a.Có ph¸p:
<SCRIPT src="file_name.js">
....
</SCRIPT>

b.ý nghÜa thuéc tÝnh
Thuéc tÝnh src cña thÎ <SCRIPT> cho phÐp b¹n chØ râ file
nguån JavaScript ®îc sö dông
6

Bài 1:NHẬP MÔN JAVASCRIPT
c.VÝ dô
Chao.js
document.write(" chµo c¸c b¹n sinh viªn ");
Vidu.html
<HTML>
<HEAD><TITLE>Lêi chµo</TITLE></HEAD>
<BODY>
<SCRIPT Language="Javascript" src="Chao.js" >
</SCRIPT>
Trßng ®hcnhn
</BODY>
</HTML>
7

Bài 1:NHẬP MÔN JAVASCRIPT
II. ThÎ <NOScript> vµ </NOSCRIPT>
a.ý nghÜa
CÆp thÎ nµy dïng ®Ó ®Þnh râ néi dung th«ng b¸o cho ngêi sö
dông biÕt tr×nh duyÖt kh«ng hç trî JavaScript

b.VÝ dô
<NOSCRIPT>
<B> Trang nµy cã sö dông JavaScript. Do ®ã b¹n cÇn sö dông trinh
duyÖt Netscape Navigator tõ version 2.0 trë ®i!</B>
</NOSCRIPT>

8

Bài 1:NHẬP MÔN JAVASCRIPT
II. HiÓn thÞ mét dßng text
a.Có ph¸p:
document.write("Text");
document.writeln("Text");
C¸ch thøc write() xuÊt ra mµn h×nh x©u Text nhng kh«ng xuèng
dßng, cßn c¸ch thøc writeln() sau khi viÕt xong dßng Text tù ®éng
xuèng dßng

9

Bài 1:NHẬP MÔN JAVASCRIPT
b.VÝ dô: C¸ch thøc write() xuÊt ra thÎ HTML
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Ouputting Text</TITLE>
</HEAD>
<BODY> This text is plain.<BR> <B>
<SCRIPT language="Javascript">
document.write("This text is bold.</B>");
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>

10

Bài 1:NHẬP MÔN JAVASCRIPT
c.VÝ dô2: Sù kh¸c nhau cña write() vµ writeln():
<HTML>
<BODY>
<PRE>
<SCRIPT language="JavaScript">
document.writeln("One,");
document.writeln("Two,");
document.write("Three ");
document.write("...");
</SCRIPT>
</PRE>
</BODY>
</HTML>

11

Bài 1:NHẬP MÔN JAVASCRIPT
III. Giao tiÕp víi ngêi sö dông
1.Ph¬ng thøc alert
a.Có ph¸p:
window.alert(”dßn...
1
CHƯƠNG 3: NGÔN NGỮ
JAVASCRIPT
Bài Giảng Javasript - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Giảng Javasript - Người đăng: Hitech Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Bài Giảng Javasript 9 10 31