Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng kiến trúc máy tính

Được đăng lên bởi duy-dinh
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 3379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
BỘ MÔN: KỸ THUẬT MÁY TÍNH
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI GIẢNG
KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

TÊN HỌC PHẦN
MÃ HỌC PHẦN
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
DÙNG CHO SV NGÀNH

: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
: 17302
: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HẢI PHÒNG - 2010

MỤC LỤC
Chương I: GIỚI THIỆU CHUNG .......................................................................................... 7
1.1. Lịch sử phát triển và phân loại ..................................................................................... 7
1.1.1. Lịch sử phát triển .................................................................................................. 7
1.1.2. Phân loại máy tính ................................................................................................ 8
1.2. Biểu diễn thông tin trên máy tính ............................................................................... 10
1.2.1. Hệ đếm ............................................................................................................... 10
1.2.2. Đổi số thập phân ra số nhị phân hoặc ngược lại................................................... 11
1.2.3. Các loại mã......................................................................................................... 12
1.2.4. Biểu diễn số nguyên theo mã nhị phân ................................................................ 12
1.2.5. Biểu diễn số thực theo mã nhị phân .................................................................... 12
1.2.6. Biểu diễn các dạng thông tin khác ....................................................................... 13
1.3. Các loại máy tính cá nhân .......................................................................................... 13
Chương II: BỘ XỬ LÝ TRUNG TÂM ............................................................................... 15
2.1. Tổ chức bộ xử lý ....................................................................................................... 15
2.2. Tổ chức thanh ghi ...................................................................................................... 16
2.2.1. User-Visible Registers: ....................................................................................... 16
2.2.2. Control and Status Registers: .............................................................................. 17
2.3. Đơn vị số học và logic ALU (Arithmetic and logic unit) ............................................ 18
2.4. Đơn vị điều khiển CU(Control Unit).....
B GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HI
B MÔN: KỸ THUẬT MÁY TÍNH
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÀI GIẢNG
KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
TÊN HỌC PHẦN : KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
HỌC PHẦN : 17302
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TO : ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
DÙNG CHO SV NGÀNH : CÔNG NGH THÔNG TIN
HI PHÒNG - 2010
Bài giảng kiến trúc máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng kiến trúc máy tính - Người đăng: duy-dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Bài giảng kiến trúc máy tính 9 10 871