Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng kỹ thuật lập trình

Được đăng lên bởi Hữu Tú Nguyễn
Số trang: 358 trang   |   Lượt xem: 1935 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
Phần 1: Mở đầu.............................................................................................................. 9
Bài 1. Các ngôn ngữ lập trình....................................................................................... 9
1.1. Ngôn ngữ lập trình ................................................................................................. 9
1.2. Ra lệnh cho máy tính làm việc ............................................................................ 10
1.3. Phân loại Ngôn ngữ lập trình cấp thấp và cấp cao .............................................. 12
1.4. Tổng quát và chuyên biệt ..................................................................................... 13
1.5. Mô hình tính toán của một NNLT ....................................................................... 14
1.6. Chọn NNLT ......................................................................................................... 14
1.6.1. Yếu tố kỹ thuật ............................................................................................. 14
1.6.2. Yếu tố phi kỹ thuật ....................................................................................... 14
1.6.3. Chọn đúng công cụ cho công việc ................................................................ 15
1.6.4. Sự lựa chọn của các nhà phát triển ............................................................... 15
1.7. CÁC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH ......................................................................... 16
Bài 2. Giới thiệu ngôn ngữ C / C++............................................................................ 23
2.1. Ngôn ngữ C .......................................................................................................... 23
2.2. C – Ngôn ngữ bậc trung....................................................................................... 23
2.3. C - Ngôn ngữ cấu trúc.......................................................................................... 24
2.4. C++ ...................................................................................................................... 25
2.5. Biên dịch chương trình C/C++ ............................................................................ 25
2.6. Tại sao dùng C/C++?? ......................................................................................... 26
Phần 2. Lập trình cấu trúc C (8 tuần) ...................................................................... 27
Bài 3. Phân tích và thiết kế chương ...
1
MỤC LỤC
Phn 1: M đầu.............................................................................................................. 9
Bài 1. Các ngôn ng lp trình ....................................................................................... 9
1.1. Ngôn ng lp trình ................................................................................................. 9
1.2. Ra lnh cho máy tính làm vic ............................................................................ 10
1.3. Phân loi Ngôn ng lp trình cp thp và cp cao .............................................. 12
1.4. Tng quát và chuyên bit ..................................................................................... 13
1.5. Mô hình tính toán ca mt NNLT ....................................................................... 14
1.6. Chn NNLT ......................................................................................................... 14
1.6.1. Yếu t k thut ............................................................................................. 14
1.6.2. Yếu t phi k thut ....................................................................................... 14
1.6.3. Chọn đúng công cụ cho công vic ................................................................ 15
1.6.4. S la chn ca các nhà phát trin ............................................................... 15
1.7. CÁC NGÔN NG LP TRÌNH ......................................................................... 16
Bài 2. Gii thiu ngôn ng C / C++ ............................................................................ 23
2.1. Ngôn ng C .......................................................................................................... 23
2.2. C Ngôn ng bc trung ....................................................................................... 23
2.3. C - Ngôn ng cu trúc.......................................................................................... 24
2.4. C++ ...................................................................................................................... 25
2.5. Biên dịch chương trình C/C++ ............................................................................ 25
2.6. Ti sao dùng C/C++?? ......................................................................................... 26
Phn 2. Lp trình cu trúc C (8 tun) ...................................................................... 27
Bài 3. Phân tích và thiết kế chương trình .................................................................. 27
3.1. Cấu trúc chương trình C ...................................................................................... 27
3.1.1. Ðịnh nghĩa Hàm............................................................................................ 28
3.1.2. Du phân cách (Delimiters) .......................................................................... 28
3.1.3. Du kết thúc câu lnh (Terminator) .............................................................. 28
3.1.4. Dòng chú thích (Comment) .......................................................................... 28
3.1.5. Thư viện C (Library) .................................................................................... 28
3.2. Biên dch và thc thi một chương trình (Compiling and Running) .................... 29
Bài giảng kỹ thuật lập trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng kỹ thuật lập trình - Người đăng: Hữu Tú Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
358 Vietnamese
Bài giảng kỹ thuật lập trình 9 10 538