Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng ký thuật vi xử lí

Được đăng lên bởi tranthom099
Số trang: 255 trang   |   Lượt xem: 2982 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI NÓI ĐẦU

O

PE

N

.P

TI

T.

ED

U
.V

N

Các bộ vi xử lý ra đời đem lại bước ngoặt trong khoa học kỹ thuật, các thiết bị trở nên
thông minh hơn nhờ sự điều khiển theo chương trình. Vi xử lý đang dần có mặt trong hầu hết các
máy móc thiết bị dân dụng cũng như công nghiệp. Vì vậy việc học tập nghiên cứu ứng dụng vi xử
lý trong trường học là một nhu cầu hết sức cần thiết.
Để phục vụ cho nhu cầu giảng dạy môn học Kỹ thuật vi xử lý cho các lớp đại học từ xa
chuyên nghành điện tử viễn thông, bài giảng vi xử lý được biên soạn với mục đích cung cấp cho
sinh viên các kiến thức cơ sở cần thiết sử dụng cho việc nghiên cứu ứng dụng các hệ thống vi xử
lý trong kỹ thuật và đời sống. Bài giảng bao gồm 8 chương với các nội dung chính như sau:
Chương 1 cung cấp các khái niệm cơ bản về vi xử lý và hệ thống của nó.
Chương 2 mô tả cấu trúc, các khối chức năng trong các bộ vi xử lý họ Intel 80x86, mà chủ
yếu là CPU 80286. Ngoài ra trong chương này còn giới thiệu về các tính năng của các bộ vi xử lý
thế hệ sau 80286 như 80386, 80486, Pentium.
Chương 3 mô tả về cấu trúc lệnh, các chế độ định vị địa chỉ và tập lệnh chi tiết của vi xử
lý 80286. Cho phép sinh viên rút ra được các kiến thức chung nhất về các lệnh vi xử lý và cách
tiếp cận trong việc lập trình bằng các lệnh hợp ngữ. Ngoài ra chương này còn đề cập tới các vấn
đề về lập trình hợp ngữ trên máy vi tính bao gồm: cấu trúc câu lệnh, cách khai báo dữ liệu, khung
chương trình hợp ngữ, các cấu trúc lập trình cơ bản, và các ví dụ cơ bản rèn luyện kỹ năng lập
trình bằng các lệnh gợi nhớ của vi xử lý.
Chương 4 cung cấp các kiến thức về việc thiết kế các hệ thống vi xử lý chuyên dụng bao
gồm cả việc thiết kế hệ thống phần cứng và phần mềm vi xử lý.
Chương 5 mô tả về cấu trúc hoạt động của các vi mạch hỗ trợ vào ra song song 8255 và
vào ra nối tiếp 8251.
Chương 6 mô tả về vi điều khiển 8051 bao gồm về cấu trúc các khối mạch phần cứng, về
tập lệnh và lập trình cho vi điều khiển 8051.
Chương 7 mô tả việc thiết kế hệ thống đo độ rộng xung và truyền dữ liệu nối tiếp bằng
8051. Với các ví dụ này sinh viên có thể tiếp cận về việc thiết kế các ứng dụng nhỏ dùng vi điều
khiển.
Chương 8 là các giới thiệu về bộ vi điều khiển 32 bit của Motorola MC68332. Đây là bộ
vi điều khiển có các tính năng rất mạnh được ứng dụng nhiều trong các thiết bị điều khiển hiện
nay.
Mong rằng tập bài giảng này đáp ứng được nhu cầu giảng dạy môn học kỹ thuật vi xử lý
tại học viện, và kích thích được sự hứng thú của học sinh – sinh viên trong việc nghiên cứu...
OPEN.PTIT.EDU.VN
LI NÓI ĐẦU
Các b vi x lý ra đời đem li bước ngot trong khoa hc k thut, các thiết b tr nên
thông minh hơn nh s điu khin theo chương trình. Vi xđang dn có mt trong hu hết các
máy móc thiết b dân dng cũng như công nghip. Vì vy vic hc tp nghiên cu ng dng vi x
lý trong trường hc là mt nhu cu hết sc cn thiết.
Để phc v cho nhu cu ging dy môn hc K thut vi x lý cho các lp đại hc t xa
chuyên nghành đin t vin thông, bài ging vi xđược biên son vi mc đích cung cp cho
sinh viên các kiến thc cơ s cn thiết s dng cho vic nghiên cu ng dng các h thng vi x
lý trong k thut và đời sng. Bài ging bao gm 8 chương vi các ni dung chính như sau:
Chương 1 cung cp các khái nim cơ bn v vi x lý và h thng ca nó.
Chương 2 mô t cu trúc, các khi chc năng trong các b vi x lý h Intel 80x86, mà ch
yếu là CPU 80286. Ngoài ra trong chương này còn gii thiu v các tính năng ca các b vi x
thế h sau 80286 như 80386, 80486, Pentium.
Chương 3 mô t v cu trúc lnh, các chế độ định v địa ch và tp lnh chi tiết ca vi x
lý 80286. Cho phép sinh viên rút ra được các kiến thc chung nht v các lnh vi x lý và cách
tiếp cn trong vic lp trình bng các lnh hp ng. Ngoài ra chương này còn đề cp ti các vn
đề v lp trình hp ng trên máy vi tính bao gm: cu trúc câu lnh, cách khai báo d liu, khung
chương trình hp ng, các cu trúc lp trình cơ bn, và các ví d cơ bn rèn luyn k năng lp
trình bng các lnh gi nh ca vi x lý.
Chương 4 cung cp các kiến thc v vic thiết kế các h thng vi x lý chuyên dng bao
gm c vic thiết kế h thng phn cng và phn mm vi x lý.
Chương 5 mô t v cu trúc hot động ca các vi mch h tr vào ra song song 8255 và
vào ra ni tiếp 8251.
Chương 6 mô t v vi điu khin 8051 bao gm v cu trúc các khi mch phn cng, v
tp lnh và lp trình cho vi điu khin 8051.
Chương 7 mô t vic thiết kế h thng đo độ rng xung và truyn d liu ni tiếp bng
8051. Vi các ví d này sinh viên có th tiếp cn v vic thiết kế các ng dng nh dùng vi điu
khin.
Chương 8 là các gii thiu v b vi điu khin 32 bit ca Motorola MC68332. Đây là b
vi điu khin có các tính năng rt mnh được ng dng nhiu trong các thiết b điu khin hin
nay.
Mong rng tp bài ging này đáp ng được nhu cu ging dy môn hc k thut vi x
ti hc vin, và kích thích được s hng thú ca hc sinh – sinh viên trong vic nghiên cu ng
dng vi x lý trong k thut và đời sng hàng ngày. Rt mong nhn được nhiu ý kiến đóng góp
để bài ging ngày càng được hoàn thin hơn.
Tác gi
bài giảng ký thuật vi xử lí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng ký thuật vi xử lí - Người đăng: tranthom099
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
255 Vietnamese
bài giảng ký thuật vi xử lí 9 10 290