Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Làm nguyên mẫu giao diện người dùng - Thiết kế hệ thống - Thiết kế chi tiết

Được đăng lên bởi h-ha
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 3799 lần   |   Lượt tải: 23 lần
Bài 5

Thiết kế
1. Bước 7: Làm nguyên mẫu giao diện người
dùng.
2. Bước 8: Thiết kế hệ thống.
3. Bước 9: Thiết kế chi tiết
1

1.Bước 7: Làm nguyên mẫu giao diện
người dùng

1.1. Môc ®Ých
Dùa vµo c¸c bé t¹o lËp GUI (Graphical user interface
builder) thµnh lËp sím vµ nhanh mét nguyªn mÉu
(prototype) giao diÖn ng­êi dïng, cã tÝnh th¨m dß, nh»m
vµo c¸c môc ®Ých sau:
 T¹o ra mét m«i tr­êng lµm viÖc cô thÓ, dÔ tiÕp xóc, dÔ lµm
thö, lµm cho ng­êi dïng trë nªn yªn t©m h¬n, kh«ng nh­
khi chØ ®­îc thÊy nh÷ng g× vÏ trªn giÊy, vµ hä còng trë nªn
n¨ng ®éng h¬n trong viÖc ®ãng gãp cho viÖc ph¸t triÓn hÖ
thèng.
 Qua qu¸ tr×nh dïng thö, ta thu thËp ®­îc nhiÒu ý kiÕn
ph¶n håi bæ Ých tõ phÝa ng­êi dïng.
 Sím ph¸t hiÖn ®­îc c¸c yªu cÇu hay chøc n¨ng bÞ bá sãt,
sím nh×n thÊy c¸c chç yÕu, chç khã kh¨n nhÊt cña hÖ
thèng.
2

1.Bước 7: Làm nguyên mẫu giao diện
người dùng
V× môc ®Ých th¨m dß cña nguyªn mÉu, ta nªn lµm nguyªn
mÉu cµng sím cµng tèt (dï r»ng ta gäi ®©y lµ b­íc 7).
Ch¼ng h¹n cã thÓ b¾t ®Çu lµm nguyªn mÉu ngay sau khi
®­a ra c¸c ca sö dông (b­íc 2).
Nguyªn mÉu cã thÓ ®­îc lµm ®i lµm l¹i nhiÒu lÇn. Ban ®Çu
cã thÓ ®ã chØ lµ c¸c h×nh vÏ trªn giÊy, nh­ng sau ®ã sÏ ®­
a lªn mµn h×nh. Ban ®Çu cã thÓ nã chØ ®­a ra c¸c d÷ liÖu
gi¶, nh­ng sau ®ã nã ph¶i ®Ò cËp d÷ liÖu thËt víi khèi l­
îng t¨ng dÇn.
Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nguyªn mÉu lµm ®ång thêi víi qu¸ tr×nh
ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ, vµ hç trî cho ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ.

3

1.Bước 7: Làm nguyên mẫu giao diện
người dùng

1.2 M« t¶ c¸c giao diÖn cña hÖ thèng




Nh­ ta ®· biÕt, cø mçi cÆp ®èi t¸c - ca sö dông liªn quan,
cã Ýt nhÊt mét líp biªn ®Ó chuyÓn ®æi c¸c th«ng tin vµo-ra.
ThÓ hiÖn cña líp biªn chÝnh lµ giao diÖn mµ b©y giê ta cÇn
ph¶i m« t¶.
Muèn vËy, ta dâi theo tõng b­íc trong kÞch b¶n cña mçi ca
sö dông, xÐt néi dung cña t­¬ng t¸c gi÷a ®èi t¸c vµ hÖ
thèng, c¸c th«ng tin vµo vµ ra, c¸c hµnh ®éng ®­îc yªu
cÇu ®Ó tæ hîp vµo mét phÇn tö giao diÖn. Ch¼ng h¹n,
trong B¶ng sau, ta thùc hiÖn sù ph©n bæ c¸c giao diÖn cho
tõng b­íc trong ca sö dông 'Chän m«n häc ®Ó gi¶ng d¹y‘:
4

1.Bước 7: Làm nguyên mẫu giao diện
người dùng
C¸c b­íc/ ho¹t ®éng trong ca SD
§¨ng nhËp ng­êi dïng
Yªu cÇu m· sè ng­êi dïng
X¸c ®Þnh ng­êi dïng
Ghi nhËn ý ®Þnh ng­êi dïng
Chän häc kú
Chän viÖc (thªm, bá, xem, in,ra)
Thªm líp gi¶ng
NhËp tªn, m· sè m«n häc
HiÓn thÞ c¸c líp gi¶ng
Chän mét líp gi¶ng
KÕt nèi thÇy víi líp gi¶ng
Bá líp gi¶ng
HiÓn thÞ c¸c líp gi¶ng cña thÇy
Bá mét líp gi¶ng
Xem lÞch biÓu
HiÓn thÞ lÞch biÓu cña thÇy
In lÞch biÓu

PhÇn tö giao...
1
Bài 5
Thiết kế
1. Bước 7: Làm nguyên mẫu giao diện người
dùng.
2. Bước 8: Thiết kế hệ thống.
3. Bước 9: Thiết kế chi tiết
Bài giảng Làm nguyên mẫu giao diện người dùng - Thiết kế hệ thống - Thiết kế chi tiết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Làm nguyên mẫu giao diện người dùng - Thiết kế hệ thống - Thiết kế chi tiết - Người đăng: h-ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Bài giảng Làm nguyên mẫu giao diện người dùng - Thiết kế hệ thống - Thiết kế chi tiết 9 10 854