Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng lập trình C cho người mới bắt đầu.bài 5

Được đăng lên bởi chubephucthai
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 688 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LẬP TRÌNH C CHO
NGƯỜI MỚI HỌC
Giảng viên: Thạc sĩ Trần Thanh Sơn

BÀI TẬP TỔNG HỢP CUỐI KHÓA (tt)
Bài 1: Tính tiền lương ngày cho công nhân, cho biết trước giờ vào ca, giờ ra ca. Giả sử rằng
tiền trả cho mỗi giờ trước 12 giờ là 6.000đ và mỗi giờ sau 12 giờ trưa là 7.500đ. Giờ vào ca
sớm nhất là 6 giờ sáng và giờ ra ca trễ nhất là 18 giờ.
Bảng ví dụ vài trường hợp
Giờ vào ca

Giờ ra ca

7

16

6

11,5

13
8

Số giờ làm sáng

Số giờ làm chiều

Tiền lương

16 - 12 = 4

5 * 6.000 + 4 * 7.500 = 60.000

11,5 - 6 = 5,5

0

5,5 * 6.000 = 33.000

17

0

17 – 13 = 4

4 * 7.500 = 30.000

19

x

x

Dữ liệu không hợp lệ

12

-7=5

2

Giải pháp:

BÀI TẬP TỔNG HỢP CUỐI KHÓA (tt)

 B1: Kiểm tra đk: Vào ca min ≤ giờ vào ca ≤ giờ ra ca ≤ Ra ca max ? Đúng => B2, sai => dữ liệu không hợp lệ
 B2: Tính số giờ sáng, số giờ chiều, tiền lương.
 Nếu giờ ra ca ≤ chuyển ca (12h) thì:
 Số giờ chiều = 0;
 Số giờ sáng = giờ ra ca – giờ vào ca;

 Nếu giờ vào ca ≥ chuyển ca thì:
 Số giờ sáng = 0;
 Số giờ chiều = giờ ra ca – giờ vào ca;
 (giờ vào ca ≤ chuyển ca) && (giờ ra ca ≥ chuyển ca) thì:
 Số giờ sáng = chuyển ca – giờ vào ca;
 Số giờ chiều = Giờ ra ca

– chuyển ca;

 Tiền lương = giờ sáng * đơn giá sáng + giờ chiều * đơn giá chiều.

3

BÀI TẬP TỔNG HỢP CUỐI KHÓA (tt)
Bài 2: Tính số tiền lời thu được khi bán m kg hàng hóa (0< m ≤ 100), biết rằng:

•
•
•
•

0 < m ≤ 10 :

Tiền lời là 5.000đ/kg

10 < m ≤ 20 :

Tiền lời là 7.000đ/kg

20 < m ≤ 50 :

Tiền lời là 9.000đ/kg và thêm 2% tổng số tiền lời

50 < m

Tiền lời là 10.000đ/kg và thêm 4% tổng số tiền lời nhưng không

:

quá 1.000.000 đ

4

BÀI TẬP TỔNG HỢP CUỐI KHÓA (tt)
Giải pháp:

• B1: Cho người dùng nhập vào m
• B2: Xét các trường hợp của m để tính tiền lời:
0 < m ≤ 10:

Tiền lời = 5.000 * m

10 < m ≤ 20:

Tiền lời = 7.000 * m

20 < m ≤ 50:

Tiền lời = 9.000 * m
Tiền lời = Tiền lợi + Tiền lời * 0,02

50 < m ≤ 100:

Tiền lời = 10.000 * m
Tiền lời = Tiền lợi + Tiền lời * 0,04
Tiền lời > 1.000.000 thì Tiền lời = 1.000.000

Trường hợp khác

Tiền lời = -1

• B3: Nếu Tiền lời = -1 thì in ra lỗi là khối lượng không đúng. Ngược lại in giá trị Tiền lời ra.
5

BÀI TẬP TỔNG HỢP CUỐI KHÓA (tt)
Bài 3: Nhập vào một số nguyên, đếm và in ra tất cả các ước số.
Giải pháp:
Định nghĩa: Ước số của một số n là số mà n chia hết.

B1: Khởi tạo biến Đếm = 0;
B2: Lặp lại: Duyệt các số từ 1 đến n, số i nào mà n % i =0 thì
• In i ra màn hình;
• Đếm ++;
B3: In biến đếm ra màn hình.
6

BÀI TẬP TỔNG HỢP CUỐI KHÓA (tt)
Bài 4: Nhập vào một số n...
LẬP TRÌNH C CHO
NGƯỜI MỚI HỌC
Giảng viên: Thạc sĩ Trần Thanh Sơn
Bài giảng lập trình C cho người mới bắt đầu.bài 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng lập trình C cho người mới bắt đầu.bài 5 - Người đăng: chubephucthai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài giảng lập trình C cho người mới bắt đầu.bài 5 9 10 488