Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng lập trình C cho người mới bắt đầu

Được đăng lên bởi chubephucthai
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 417 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LẬP TRÌNH C CHO
NGƯỜI MỚI HỌC
Giảng viên: Thạc sĩ Trần Thanh Sơn
Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

BÀI 3: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH IF VÀ
SWITCH CASE
I. CẤU TRÚC IF … ELSE
if ( biểu thức điều kiện)
{
<Khối lệnh 1>
}
Else
{

Nếu biểu thức điều kiện đúng thì thực hiện
đúng thì thực hiện khối lệnh 1, sai thì thực
hiện khối lệnh 2. Khối lệnh 1, khối lệnh 2
có thể có nhiều cấu trúc if … else nữa

<Khối lệnh 2>

}
2

CẤU TRÚC RẼ NHÁNH IF … ELSE
Cấu phép toán logic
• > ; >=; < ; <=
• == so sánh bằng
• != So sánh khác
• ! Phép phủ định
• Ví dụ:
• If (a > b); if (a>= b); if (a!=b)
3

CẤU TRÚC RẼ NHÁNH IF … ELSE

Chú ý khi dùng if … else
• Câu lệnh if – else lồng nhau
• else sẽ kết hợp với if gần nhất
• Trong trường hợp if bên trong không có else thì phải viết nó trong cặp
dấu {} để tránh kết hợp sai ý muốn.

• Ví dụ : có 4 biến có giá trị sau: so1=4, so2=6, so3=9, a = 2
if(so1>0)
if(so2>so3)
a = so2;
else
a= so3;

if(so1>0)
{
if(so2>so3)
a = so2;
}
else
a= so3;

4

BÀI TẬP VỀ IF … ELSE
• Bài 1: Bài đổi tiền hôm trước. Kiểm tra người dùng nhập số âm
thì xuất câu thông báo: “Số tiền nhập vào phải là số nguyên
dương”
Giải pháp:
If (M <=0) in ra : xin nhập lại số tiền nguyên dương
else : thực hiện công việc đổi tiền như đã làm.

5

BÀI TẬP VỀ IF … ELSE (tt)
• Bài 2: Nhập vào 2 số, tìm số lớn nhất, nhỏ nhất.
Giải pháp:
Đầu vào: Cho 2 số: a, b

Xử lý: if (a>=b ) max = a; min = b;
else: max = b; min = a
Đầu ra: in ra màn hình max, min.

• Cải tiến: nhập vào 3 số, in ra max, min
6

BÀI TẬP VỀ IF … ELSE (tt)
• Bài 3: Nhập vào một số nguyên dương n với 1<n<=7. Tùy theo
n = 1, 2, 3, …7 hãy in Sunday, Monday, Tuesday, …Saturday ra
màn hình.

7

II. CẤU TRÚC SWITCH … CASE
switch (biểu thức)

{
case n1:
Các câu lệnh;

Trường hợp biểu thức có giá trị bằng n1

Break;
……….
case nk:
Các câu lệnh;

Trường hợp biểu thức có giá trị bằng nk

Break;
[Default: các câu lệnh]
}

Các trường hợp còn lại không bắt buộc
8

BÀI TẬP VỀ SWITCH … CASE
• Bài 1: Nhập vào một số nguyên dương n với 1<n<=7. Tủy theo n =

1, 2, 3, …7 hãy in Sunday, Monday, Tuesday, …Saturday ra màn
hình.

Giải pháp:

•
•
•
•
•

Nhập n, xét 8 trường hợp:
n = 1 : in “Sunday”
…
n=7: in “Saturday”
n<1 hoặc n>7: in ra giá trị không hợp lệ
9

BÀI TẬP VỀ SWITCH … CASE (tt)

• Bài 2: Nhập vào năm dương lịch (từ năm 1975) trở đi và in ra các
giải thể thao lớn được tổ chức trong năm.

Giải pháp: Nhận xét thấy rằng

• Các năm 1980,1984,1988, 1992, 1996… có tổ chức Olympic và
Euro (Những năm chia chẵn cho 4)
• Các năm 1990, 1994,...
LẬP TRÌNH C CHO
NGƯỜI MỚI HỌC
Giảng viên: Thạc sĩ Trần Thanh Sơn
Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
Bài giảng lập trình C cho người mới bắt đầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng lập trình C cho người mới bắt đầu - Người đăng: chubephucthai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài giảng lập trình C cho người mới bắt đầu 9 10 681