Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Lập trình nâng cao

Được đăng lên bởi Kẹo Bông
Số trang: 119 trang   |   Lượt xem: 968 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng Lập trình Mạng

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, hầu như việc viết một ứng dụng để chạy trên máy đơn cục bộ không còn được ưa
chuộng và thích hợp nữa. Các chương trình và ứng dụng hiện đại phải tích hợp và triệu gọi lẫn
nhau trên mạng Intranet (mạng cục bộ), mạng Internet (mạng toàn cầu) và ngôn ngữ lập trình
Java là một trong những lựa chọn tốt nhất để làm việc này. Java là một ngôn ngữ lập trình không
đơn giản, ngoài sự nổi tiếng về bản thân ngôn ngữ, nền tảng Java còn hướng đến các ứng dụng
mạng như: giao tiếp trên mạng theo mô hình khách/chủ (client/server) … So với lập trình thông
thường, lập trình mạng đòi hỏi người lập trình những hiểu biết và kỹ năng chuyên sâu hơn để tạo
giao tiếp và trao đổi dữ liệu giữa các máy tính với nhau.
Để giúp sinh viên chuyên ngành CNTT trong Nhà trường có thể tiếp cận được với những kỹ
thuật mới này, chúng tôi đã mạnh dạn soạn thảo cuốn “Bài giảng Lập trình mạng” để đưa vào
giảng dạy cho sinh viên CNTT học năm thứ 3 trong Nhà trường. Cuốn bài giảng này được soạn
thảo dựa trên nền tảng các sinh viên CNTT sau 2 năm học đầu trong trường đã được trang bị
đầy đủ các kiến thức về Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, Mạng máy tính, Thiết kế Web. Đây
là một môn học với đặc thù là kiến thức luôn đổi mới và cập nhật, do đó yêu cầu với môn học này
là sinh viên phải tự đọc thêm tài liệu, giáo viên chỉ là người hướng dẫn những vấn đề cơ bản
nhất cho sinh viên.
Lập trình mạng là môn học mới được đưa vào giảng dạy, nên trong quá trình soạn thảo bài
giảng không tránh khỏi bỡ ngỡ và thiếu sót. Chúng tôi rất mong được sự giúp đỡ, đóng góp ý
kiến của các đồng nghiệp và độc giả quan tâm để lần tái bản sau cuốn sách được hoàn thiện hơn.
Mọi ý kiến đóng góp có thể gửi về theo địa chỉ email: qtmcn1@yahoo.com.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội 12/2005

Các tác giả

Trang 1

Bài giảng Lập trình Mạng

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ......................................................................................................................................................1
MỤC LỤC.............................................................................................................................................................2
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH MẠNG ...........................................................................................5
I.

Các giao thức mạng...............................................................................................................................5
I.1.
I.2.
I.3.

II.

Họ giao thức...
Bài ging Lp trình Mng
LI NÓI ĐẦU
Ngày nay, hu như vic viết mt ng dng để chy trên máy đơn cc b không còn được ưa
chung và thích hp na. Các chương trình và ng dng hin đại phi tích hp và triu gi ln
nhau trên mng Intranet (mng cc b), mng Internet (mng toàn cu) và ngôn ng lp trình
Java là mt trong nhng la chn tt nht để làm vic này. Java là mt ngôn ng lp trình không
đơn gin, ngoài s ni tiếng v bn thân ngôn ng, nn tng Java còn hướng đến các ng dng
mng như: giao tiếp trên mng theo mô hình khách/ch (client/server) … So vi lp trình thông
thường, lp trình mng đòi hi người lp trình nhng hiu biết và k năng chuyên sâu hơn để to
giao tiếp và trao đổi d liu gia các máy tính vi nhau.
Để giúp sinh viên chuyên ngành CNTT trong Nhà trường có th tiếp cn được vi nhng k
thut mi này, chúng tôi đã mnh dn son tho cun “Bài ging Lp trình mng” để đưa vào
ging dy cho sinh viên CNTT hc năm th 3 trong Nhà trường. Cun bài ging này được son
tho da trên nn tng các sinh viên CNTT sau 2 năm hc đầu trong trường đã được trang b
đầy đủ các kiến thc v Ngôn ng lp trình hướng đối tượng, Mng máy tính, Thiết kế Web.
Đây
là mt môn hc vi đặc thù là kiến thc luôn đổi mi và cp nht, do đó yêu cu vi môn hc này
là sinh viên phi t đọc thêm tài liu, giáo viên ch là người hướng dn nhng vn đề cơ bn
nht cho sinh viên.
L p trình mng là môn hc mi được đưa vào ging dy, nên trong quá trình son tho bài
ging không tránh khi b ng và thiếu sót. Chúng tôi rt mong được s giúp đỡ,
đóng góp ý
kiến ca các đồng nghip và độc gi quan tâm để ln tái bn sau cun sách được hoàn thin hơn.
Mi ý kiến đóng góp có th gi v theo địa ch email: qtmcn1@yahoo.com.
Chúng tôi xin chân thành cm ơn!
Hà Ni 12/2005
Các tác gi
Trang 1
Bài giảng Lập trình nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Lập trình nâng cao - Người đăng: Kẹo Bông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
119 Vietnamese
Bài giảng Lập trình nâng cao 9 10 738