Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH WEBSITE ASP.NET

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI GIẢNG
LẬP TRÌNH WEBSITE ASP.NET

Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

MỤC LỤC

w.
Be

en

vn

.co

m

Chương 01: TỔNG QUAN VỀ ASP.NET ........................................................... Trang 1
I. Giới thiệu về ASP.Net.................................................................................................1
1. Tìm hiểu về ASP.Net ......................................................................................1
2. Những ưu điểm của ASP.Net ..........................................................................1
3. Quá trình xử lý tập tin ASPX............................................................................2
4. Tìm hiểu về .Net Phatform và .Net Framework................................................3
II. Web Server ............................................................................................................... 6
1. Internet Information Services ...........................................................................6
2. Cài đặt Web Server ........................................................................................7
3. Cấu hình Internet Information Services ...........................................................9
III. Tạo ứng dụng Web đầu tiên ..................................................................................12
1. Khởi động MS Visual Studio .Net .................................................................12
2. Tạo mới ứng dụng Web.................................................................................13
3. Bổ sung các điều khiển..................................................................................14
4. Thi hành ứng dụng .......................................................................................15
5. Phân loại tập tin trong ASP.Net .....................................................................15
IV. Làm quen với các thành phần giao diện trên VS .Net ........................................16
1. Solution Explorer .........................................................................................16
2. Property Window ..........................................................................................17
3. Toolbox .........................................................................................................17
4. Document Outline Window ............................................................................18
Chương 02: WEB SERVER CONTROL ..............................................................
BÀI GIẢNG
LẬP TRÌNH WEBSITE ASP.NET
BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH WEBSITE ASP.NET - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH WEBSITE ASP.NET - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH WEBSITE ASP.NET 9 10 221