Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Lập Trình Win CB

Được đăng lên bởi Bi Huỳnh
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1628 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lập trình Windows Căn Bản – GV: Nguyễn Bá Phúc

BÀI GIẢNG
LẬP TRÌNH WINDOWS CĂN BẢN
Giáo viên: Nguyễn Bá Phúc

1

Lập trình Windows Căn Bản – GV: Nguyễn Bá Phúc

Mục lục

Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ C# ................................................................................................... 4
1.1. Làm quen với chương trình Visual Studio 2005 ............................................................... 4
1.1.1. Khởi động Visual Studio 2005 .................................................................................... 4
1.1.2. Thoát khỏi Visual Studio 2005 ................................................................................... 5
1.1.3. Tạo mới Project ........................................................................................................... 6
1.1.4. Lưu Project/Solution ................................................................................................... 9
1.1.5. Mở Project/Solution .................................................................................................... 9
1.1.6. Chạy chương trình ..................................................................................................... 11
1.2. Làm quen với ngôn ngữ C# ............................................................................................. 11
1.2.1. Giới thiê ̣u ................................................................................................................... 11
1.2.2. Các lệnh cơ bản trong C# .......................................................................................... 11
1.2.3 Các phép toán ............................................................................................................. 12
1.2.4. Các kiểu dữ liệu......................................................................................................... 13
1.2.5. Cấu trúc rẽ nhánh ...................................................................................................... 13
1.2.6. Cấu trúc lặp ............................................................................................................... 14
1.2.7. Các ví dụ mẫu ............................................................................................................ 15
1.3. Các bài tập áp dụng ......................................................................................................... 17
Chương 2: CÁC CONTROL CƠ BẢN ......................................................................................
 
1


: 


Bài giảng Lập Trình Win CB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Lập Trình Win CB - Người đăng: Bi Huỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Bài giảng Lập Trình Win CB 9 10 121