Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng lập trình windows nâng cao

Được đăng lên bởi ductri0162
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 747 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƢƠNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM

BÀI GIẢNG
LẬP TRÌNH WINDOWS NÂNG CAO

--- TPHCM , 02/2014 ---

MỤC LỤC
Chương 1.

Windows form nâng cao

1.1. Thêm control vào form lúc thực thi
1.2. Tìm tất cả các control trên form
1.3. Tìm tất cả các form trong form MDI
1.4. Hiệu chỉnh Listbox
1.5. Hiệu chỉnh Combobox
1.6. Hiệu chỉnh Listview
1.7. Sử dụng ContextMenu
1.8. Bài tập.
Chương 2.

ADO.Net nâng cao

2.1. Giới thiệu các lớp trong ADO.NET
2.2. Thực thi câu lệnh Sql hoặc Store Procedure
2.3. Nhận biết các Instance Sql Server
2.4. Thao tác với Ms Excel
2.5. Sử dụng Crystal Report.
2.6. Xây dựng ứng dụng 3 lớp
2.7. Bài tập
Chương 3.

Tuyến trình.

3.1. Giới thiệu ứng dụng đa tuyến trình.
3.2. Lớp Thread
3.3. Thực thi phương thức
3.4. Khởi tạo và kết thúc tuyến trình
3.5. Sự ưu tiên của tuyến trình
3.6. Sự đồng bộ hóa
3.7. Bài tập.
Chương 4.

Lập trình với Socket.

4.1. Giới thiệu về Socket.
4.2. Lập trình với giao thức TCP
4.3. Xây dựng TCP-Server hỗ trợ đa tuyến

4.4. Giao tiếp bằng giao thức UDP
4.5. Một số ứng dụng socket và tuyến trình
4.6. Bài tập
Chương 5.

Tạo và sử dụng dịch vụ Windows

5.1. Giới thiệu dịch vụ Windows.
5.2. Tạo các dịch vụ Windows
5.3. Quản lý sự kiện và thông tin
5.4. Đăng nhập từ các ứng dụng dịch vụ Windows
5.5. Cài đặt và gỡ bỏ các dịch vụ
5.6. Quản lý dịch vụ Windows
5.7. Cấu hình gỡ lỗi dịch vụ Windows
5.8. Bài tập

Chương 1.

Windows form nâng cao

1.1. Thêm control vào form lúc thực thi
Trong một ứng dụng dựa-trên-Windows .NET, không có sự khác biệt nào giữa việc tạo
control lúc thiết kế và việc tạo control lúc thực thi. Khi bạn tạo một control lúc thiết kế
(sử dụng công cụ Microsoft Visual Studio .NET), doạn mã cần thiết sẽ duợc thêm vào lớp
form, cụ thể là trong một phuong thức dặc biệt có tên là InitializeComponent. Bạn có thể
sử dụng doạn mã giống nhu vậy trong ứng dụng của bạn dể tạo control. Bạn cần thực
hiện các buớc sau:
 Tạo một dối tuợng của lớp control thích hợp.
 Cấu hình các thuộc tính của control (dặc biệt là kích thuớc và tọa dộ vị trí).
 Thêm control này vào form hoặc control container.
 Ngoài ra, nếu cần thụ lý các sự kiện cho control mới, bạn có thể gắn chúng vào các
phuong thức hiện có.
Mỗi control dều cung cấp thuộc tính Controls dể tham chiếu dến ControlCollection
chứa tất cả các control con của nó. Ðể thêm một control con, bạn cần gọi phuong thức
ControlCollection.Add. Ví dụ sau dây sẽ làm rõ diều này bằng cách tạo dộng một danh
sách các CheckBox. Một CheckBox duợc thêm vào cho m...
B NG THƢƠNG
TRƢỜNG ĐẠI HC CÔNG NGHIP THC PHM TPHCM
BÀI GING
LP TNH WINDOWS NG CAO
--- TPHCM , 02/2014 ---
Bài giảng lập trình windows nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng lập trình windows nâng cao - Người đăng: ductri0162
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Bài giảng lập trình windows nâng cao 9 10 60