Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng lý thuyết thông tin dhcntt

Được đăng lên bởi Phù Vân
Số trang: 315 trang   |   Lượt xem: 2714 lần   |   Lượt tải: 11 lần
BÀI GIẢNG MÔN HỌC
LÝ THUYẾT THÔNG TIN

NỘI DUNG MÔN HỌC










Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Bài 7
Bài 8
Bài 9

Giới thiệu
Một số khái niệm cơ bản
Chuẩn bị toán học
Lượng tin
Entropy
Mã hiệu
Mã hóa tối ưu nguồn rời rạc không nhớ
Mã hóa nguồn phổ quát
Kênh rời rạc không nhớ, lượng tin tương hỗ
Trang 2

NỘI DUNG MÔN HỌC (tt)







Bài 10
Bài 11
Bài 12
Bài 13
Bài 14
Bài 15

Mã hóa chống nhiễu, định lý kênh
Mã khối tuyến tính
Cơ sở toán học của mã hóa chống nhiễu
Mã vòng
Giới thiệu về mật mã hóa
Một số vấn đề nâng cao

Trang 3

TÀI LIỆU THAM KHẢO










Thomas M. Cover, Joy A. Thomas, Elements of Information
Theory, New York, Wiley & Sons, 2006.
Roth, R.M., Introduction to Coding Theory, Cambridge
University Press, Cambridge, UK, 2006.
George J. Klir, Uncertainty and Information Foundations of
Generalized Information Theory, Wiley & Sons, 2006.
William Stallings, Cryptography and Network Security
Principles and Practices, Prentice Hall, 2005.
Hồ Văn Quân, Lý thuyết thông tin, Nhà xuất bản Đại Học Quốc
Gia Tp.HCM, 2005.

Trang 4

HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ




Thi (80%)
 Giữa kỳ: thi viết, 60-90 phút (30%)
 Cuối kỳ: thi trắc nghiệm 40-50 câu / 75-90
phút (50%)
Bài tập trên lớp (20%)
 Làm bài tập trên lớp vào cuối mỗi buổi học

Trang 5

CÁC MÔN LIÊN QUAN




Lý thuyết xác suất
Kỹ thuật truyền số liệu
Xử lý tín hiệu số

Trang 6

Bài 1 Giới thiệu
1.1 Thông tin là gì?
1.2 Vai trò của thông tin
1.3 Lý thuyết thông tin nghiên cứu những gì?
1.4 Những ứng dụng của lý thuyết thông tin
1.5 Lý thuyết thông tin – Lịch sử hình thành và quan điểm
khoa học hiện đại

Trang 7

Thông tin là gì?


Một vài ví dụ








Hai người nói chuyện với nhau. Cái mà trao đổi giữa họ gọi là
thông tin.
Một người đang xem tivi/nghe đài/đọc báo, người đó đang nhận
thông tin từ đài phát/báo.
Quá trình giảng dạy trong lớp.
Các máy tính nối mạng và trao đổi dữ liệu với nhau.
Máy tính nạp chương trình, dữ liệu từ đĩa cứng vào RAM để
thực thi.

Trang 8

Thông tin là gì? (tt)


Nhận xét









Thông tin là cái được truyền từ đối tượng này đến đối tượng
khác để báo một “điều” gì đó. Thông tin chỉ có ý nghĩa khi
“điều” đó bên nhận chưa biết.
Thông tin xuất hiện dưới nhiều dạng âm thanh, hình ảnh, ...
Những dạng này chỉ là “vỏ bọc” vật chất chứa thông tin. “Vỏ
bọc” là phần “xác”, thông tin là phần “hồn”.
Ngữ nghĩa của thông tin chỉ có thể hiểu được khi bên nhận hiểu
được cách biểu diễn ngữ nghĩa của bên phát.
Một trong những phương tiện để diễn đạt...
BÀI GIẢNG MÔN HỌC
THUYẾT THÔNG TIN
bài giảng lý thuyết thông tin dhcntt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng lý thuyết thông tin dhcntt - Người đăng: Phù Vân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
315 Vietnamese
bài giảng lý thuyết thông tin dhcntt 9 10 168