Ktl-icon-tai-lieu

bai giảng mainsub

Được đăng lên bởi tuanthanh147
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1956 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài giảng

MS-ACCESS 2000

BÀI 01:(2Tiết)
PTTK CSDL& MS-CCESS

BÀI 02:(4Tiết) TẠO CSDL,
TABLE, &RELATIONSHIP

BÀI 03:(2Tiết)
KHÁI QUÁT QUERY

BÀI 04:(6Tiết)
SELECT QUERY

BÀI 05: (6Tiết)
QUERY CAO CẤP

BÀI 06:(2 Tiết) FORM
THIẾT KẾ VỚI WIZARD

BÀI 07:(6Tiết) FORM
THIẾT KẾ DESIGN VIEW

BÀI 08:(6Tiết)
MAIN FORM – SUBFORM

BÀI 09&10: (6Tiết)
REPORT

BÀI 11: (4Tiết)
MACRO&MODUL

Ơn Tập (2Tiết)

KIỂM TRA (2Tiết)

BÀI 08

MAIN FORM – SUBFORM

I. KHÁI QUÁT
II. TẠO MAIN – SUB FORM BẰNG WIZARD

III. TẠO MAIN - SUB FORM KHÔNG DÙNG WIZARD
IV. TẠO FORM CÓ HAI CẤP SUBFORM

I. KHÁI QUÁT
1. Main Form – Sub Form
 Trong việc thiết kế form, có thể Form trong Form tức là
một Form chính (Main Form) hiển thị các thông tin đồng thời
chứa Form khác gọi là form phụ (Sub Form) Mổi Form sử
dụng Table khác nhau , hiển thị đồng thời và có thể thao tác
đồng thời trên cả hai Form .

Những record dùng trong Main Form và Sub Form
thường có mối quan hệ với nhau :

Quan hệ Một – Một : một Record của Table Main Form
sẽ ứng với một Record trong Subform.
Quan hệ Một - Nhiều : một Record của table main form sẽ
ứng với nhiều Record trong Sub Form.

2. Các loại Sub Form
 Khi tạo Sub Form có thể thiết kế theo dạng Datasheet View
hay Form View. Dạng Datasheet View thường được sử dụng
nhất.
 Nếu dùng công cụ Main Form/ Sub Form Wizard thì Sub
Form mặc định thường là Datasheet View.

3. Khi nào dùng Main Form / Sub Form:
Sử dụng Main Form / Sub Form khi muốn dùng Table / Query
làm nguồn dữ liệu cho Main Form và một Table / Query khác để
trình bày mối quan hệ giữa các Record của các Table / Query
này. Thực tế Main Form / Sub Form được dùng thường xuyên khi
trình bày dữ liệu trên Form.

4.Khi dùng Main Form/ Sub Form cần chú ý các vấn đề sau:

Có các Table / Query có quan hệ theo kiểu một – nhiều :
Main Form sẽ sử dụng Table / Query bên một và Sub Form sử
dụng Table / Query bên nhiều

Kiểm tra các Table / Query sử dụng có các Field quan hệ
hay không. Accsee sẽ dùng các Field quan hệ đối chiếu
( Matching Field hay Linking Field) giữa hai Table / Query để xác
định mẩu tin được hiển thị trong Main Form và Sub Form.

Nếu sử dụng Filed đối chiếu không phải là Primary Key hay
Foreign Key thì phải lập chỉ mục cho Field này.

II.TẠO MAIN FORM/SUBFORM BẰNG WIZARD:
Khởi động Form Wizard
Chọn các Table / Query và Field
t...
BÀI 01:(2Tiết)
PTTK CSDL& MS-CCESS
BÀI 02:(4Tiết) TẠO CSDL,
TABLE, &RELATIONSHIP
BÀI 03:(2Tiết)
KHÁI QUÁT QUERY
BÀI 05: (6Tiết)
QUERY CAO CẤP
BÀI 06:(2 Tiết) FORM
THIẾT KẾ VỚI WIZARD
BÀI 07:(6Tiết) FORM
THIẾT KẾ DESIGN VIEW
BÀI 08:(6Tiết)
MAIN FORM – SUBFORM
BÀI 09&10: (6Tiết)
REPORT
BÀI 11: (4Tiết)
MACRO&MODUL
Ôn Tập (2Tiết) KIỂM TRA (2Tiết)
MS-ACCESS 2000
BÀI 04:(6Tiết)
SELECT QUERY
Bài giảng
bai giảng mainsub - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bai giảng mainsub - Người đăng: tuanthanh147
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
bai giảng mainsub 9 10 584