Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 431 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÁY TÍNH
VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

Th.S Nguyễn Khắc Quốc
IT-Deparment

Chương 1
Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

12/07/2014

Thông tin và tin học
Lịch sử máy tính
Phân loại máy tính
Các hệ đếm
Biểu diễn thông tin trong máy tính
Đại số logic
Bài tập

Chương 1. Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính

2 / 44

1.1. Thông tin và tin học


Dữ liệu: chưa mang lại hiểu biết về đối tượng



Thông tin: dữ liệu sau khi được xử lý, cho ta hiểu
biết về đối tượng



Ví dụ





Ảnh mây vệ tinh: Dữ liệu



Bản tin dự báo thời tiết: Thông tin

Tin học


12/07/2014

Ngành khoa học nghiên cứu các vấn đề thu thập và xử
lý dữ liệu để có được thông tin mong muốn, sử dụng
máy tính như một công cụ hỗ trợ chính.
Chương 1. Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính

3 / 44

1.2. Lịch sử máy tính {1}




1937, Turing, khái niệm về các
con số tính toán và máy
Turing.
1943-1946, ENIAC
Máy tính điện tử đa chức năng
đầu tiên.
 J.Mauchly & J.Presper Eckert.






12/07/2014

1945, John Von Neumann đưa
ra khái niệm về chương trình
được lưu trữ.
1952, Neumann IAS parallelbit machine.

ENIAC

Newman & IAS

Chương 1. Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính

4 / 44

1.2. Lịch sử máy tính {2}








12/07/2014

1945 – 1954, thế hệ 1 (first generation)
 Bóng đèn chân không (vacuum tube)
 Bìa đục lỗ
 ENIAC: 30 tấn, 18.000 bóng đèn, 100.000 phép tính/giây.
1955-1964, thế hệ 2
 Transitor
 Intel transitor processor
1965-1974, thế hệ 3
 Mạch tích hợp (Intergrated Circuit – IC)
1975, Thế hệ 4
 LSI (Large Scale Integration), VLSI (Very LSI), ULSI (Ultra
LSI).
Chương 1. Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính

5 / 44

1.3. Phân loại máy tính



Personal Computer
(PC)/Microcomputer
Minicomputer






Nhanh hơn PC 10-40 lần
Nhanh hơn PC 50-1.500 lần
Phục vụ nghiên cứu là chính

Simulator (NEC,
5104 CPUs, 35.600 GF).
Laptop Computer
Handheld Computer: Pocket




Mini

Supercomputer




PC

Mainframe




Nhanh hơn PC 3-10 lần

VD:Earth

PC,Palm, Mobile devices.
12/07/2014

Super

Laptop

Chương 1. Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính

Mainframe

Handheld

6 / 44

1.4. Hệ đếm
Khái niệm
 Hệ đếm cơ số 10
 Hệ đếm cơ số bất kỳ
 Hệ đếm cơ số 2
 Hệ đếm cơ số 16


12/07/2014

Chương 1. Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính

7 / 44

1.4.1. Khái niệm


Hệ đếm
 Sử

dụng để đếm (biểu diễn thông tin số)
 Cơ số: Số lượng ký hiệu


Ví dụ: hệ đếm cơ số 10
 10

ký hiệu (cơ số 10...
MÁY TÍNH
VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Th.S Nguyn Khắc Quốc
IT-Deparment
Bài giảng Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính - ThS. Nguyễn Khắc Quốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính - ThS. Nguyễn Khắc Quốc - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài giảng Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính - ThS. Nguyễn Khắc Quốc 9 10 647