Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng MICROSOFT WORD

Được đăng lên bởi van_dat-dao
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 4658 lần   |   Lượt tải: 11 lần
GV: Trần Trọng Tuyên

Bài giảng MICROSOFT WORD

CHƯƠNG 1 - GIỚI THIỆU MICROSOFT WORD
GIỚI THIỆU BỘ MS OFFICE VÀ MS WORD

1.1

- Là một phần mềm soạn thảo văn bản trong bộ Microsoft Office của hãng
Microsoft.
- Cung cấp nhiều lệnh, nhiều đặc tính như quản lý đồ họa, tạo bố cục, tính
toán số liệu trong bảng tính, tạo danh sách thư tín, sắp xếp danh sách và
quản lý file … giúp ta xử lý văn bản một cách hiệu quả.
KHỞI ĐỘNG – THOÁT MS WORD

1.2

1.2.1 Khởi động
−

Để khởi động MICROSOFT WORD, có nhiều cách:
- Chọn Start / Programs / Microsoft Word
-

Click chuột vào biểu tượng

-

Click biểu tượng

Word trên Desktop (nếu có)

trên thanh Shotcut Bar.

1.2.2 Thoát
− Các cách thoát:
-

Chọn menu File / Exit

-

Nhấn phím Atl + F4

-

Click vào nút

-

Double click vào biểu tượng

ở góc trên bên phải của màn hình.
ở góc trên bên trái của màn hình.

−

Lưu ý: Nên lưu lại văn bản trước khi thoát, nếu không Microsoft Word
sẽ có thông báo như sau:

Hình1 1- Thông báo khi thoát khỏi MS Word mà chưa lưu
• Yes: lưu tập tin.
• No: không lưu tập tin.
• Cancel: hủy lệnh thoát

1

GV: Trần Trọng Tuyên

1.3

Bài giảng MICROSOFT WORD

TẠO MỚI – MỞ VÀ LƯU VĂN BẢN

1.3.1 Tạo mới một văn bản
−
Khi khởi động Word, một cửa sổ văn bản mới sẽ được mở. Đây là
một màn hình trống giống như trang giấy trắng trong vở.

Hình 2 - Màn hình MicroSoft Word

- Màn hình này là trang đầu tiên của văn bản, là nơi mà bạn bắt đầu gõ văn
bản. Khi trang đầu tiên đầy, Word sẽ tự động tạo ra trang kế. Văn bản có
thể có nhiều trang tùy ý.
-

Word tự động định sẵn một số thông số chính trên các biên giấy, font chữ,
cỡ chữ, khoảng cách giữa các dòng, vị trí các dấu Tab, kích thước trang và
các thông số khác. Do vậy, bạn có thể gõ văn bản ngay mà không cần làm
các thao tác định dạng nếu không muốn thay đổi các thông số mặc định.
Chú ý rằng bạn phải nhấn phím Enter khi muốn xuống dòng.

-

Trong Word, nhờ vào cơ chế Word - wrap, khi nội dung gõ đã gặp biên
phải thì sẽ tự động xuống dòng. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể sử dụng phím
Enter để:
 Kết thúc dòng
 Kết thúc một đoạn văn bản (Paragraph)
2

GV: Trần Trọng Tuyên

Bài giảng MICROSOFT WORD

 Tạo một dòng trống
- Trong trường hợp cần tạo một văn bản mới khác trong WORD, bạn có thể
thực hiện theo một trong những cách như sau:
− Cách 1: Chọn menu File/New
− Trong hộp thoại New Doccument, chọn Blank Document:

Hình 3- Tạo văn bản mới
− Cách 2: Nhấp biểu tượng

trên thanh công cụ.

− Cách 3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N
− Cách 4: Tạo mới văn bản theo mẫu có sẵn bằ...
GV: Tr n Tr ng Tuyên Bài gi ng MICROSOFT WORD
CH NG 1 - GI I THI U MICROSOFT WORDƯƠ
1.1 GI I THI U B MS OFFICE VÀ MS WORD
- m t ph n m m so n th o văn b n trong b Microsoft Office c a hãng
Microsoft.
- Cung c p nhi u l nh, nhi u đ c tính nh qu n lý đ h a, t o b c c, tính ư
toán s li u trong b ng tính, t o danh sách th tín, s p x p danh sách ư ế
qu n lý file … giúp ta x lý văn b n m t cách hi u qu .
1.2 KH I Đ NG – THOÁT MS WORD
1.2.1 Kh i đ ng
Đ kh i đ ng MICROSOFT WORD, có nhi u cách:
- Ch n Start / Programs / Microsoft Word
- Click chu t vào bi u t ng ượ Word trên Desktop (n u có)ế
- Click bi u t ng ượ trên thanh Shotcut Bar.
1.2.2 Thoát
Các cách thoát:
- Ch n menu File / Exit
- Nh n phím Atl + F4
- Click vào nút góc trên bên ph i c a màn hình.
- Double click vào bi u t ng ư góc trên bên trái c a màn hình.
L u ý:ư n l u l i n b n tr c khi thoát, n u không Microsoft Wordư ư ế
s có thông báo nh sau: ư
nh1 1- Thông o khi tht kh i MS Word ch a l u ư ư
Yes: l u t p tin.ư
No: không l u t p tin.ư
Cancel: h y l nh thoát
1
Bài giảng MICROSOFT WORD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng MICROSOFT WORD - Người đăng: van_dat-dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Bài giảng MICROSOFT WORD 9 10 383