Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng môn an toàn bảo mật thông tin

Được đăng lên bởi Vu Thi Ngoc Anh
Số trang: 419 trang   |   Lượt xem: 1989 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 1

Những vấn đề cơ bản về an toàn
thông tin

1/30/2002

An toan thong tin _CH1

1

1. Thông tin
• Định nghĩa: Thông tin là những tính chất xác định
của vật chất mà con người (hoặc hệ thống kỹ
thuật) nhận được từ thế giới vật chất bên ngoài
hoặc từ những quá trình xảy ra trong bản thân nó.
• Thông tin tồn tại một cách khách quan, không phụ
thuộc vào hệ thụ cảm.

1/30/2002

An toan thong tin _CH1

2

2. Khái niệm hệ thống và tài nguyên thông tin
• Khái niệm hệ thống: Hệ thống là một tập hợp các
máy nh gồm thành phần phần cứng, phần mềm và
dữ liệu làm việc được ch luỹ qua thời gian.
• Tài nguyên thông tin:
 Phần cứng
 Phần mềm
 Dữ liệu
 Môi trường truyền thông giữa các máy nh
 Môi trường làm việc
 Con ngừời
1/30/2002

An toan thong tin _CH1

3

3. Các mối đe doạ đối với một hệ thống
TT và các biện pháp ngăn chặn
• Phá hoại: Phá hỏng thiết bị phần cứng hoặc phần
mềm trên hệ thống.
• Sửa đổi: Tài sản của hệ thống bị sửa đổi trái phép.
• Can thiệp: Tài sản bị truy cập bởi những người
không có thẩm quyền. Các hành vi : Đánh cắp mật
khẩu , ngăn chặn,mạo danh…

1/30/2002

An toan thong tin _CH1

4

Có ba loại đối tượng chính khai thác
• Inside :các đối tượng từ bên trong hệ thống ,
đây là những người có quyền truy cập hợp
pháp đối với hệ thống
• Outside: hacker , cracker….
• Phần mềm : Virut, spyware,mainware và các
lỗ hổng phần mềm : SQL injnection …

1/30/2002

An toan thong tin _CH1

5

4. Các biện pháp ngăn chặn:
Thường có 3 biện pháp ngăn chặn:
• Thông qua phần mềm: Sử dụng các thuật toán
mật mã học tại các cơ chế an toàn bảo mật của hệ
thống mức hệ điều hành.
• Thông qua phần cứng: Sử dụng các hệ MM đã
được cứng hóa .
• Thông qua các chính sách AT& BM Thông tin do
tổ chức ban hành nhằm đảm bảo an toàn bảo
mật của hệ thống.
1/30/2002

An toan thong tin _CH1

6

Tại sao ?
• Thiếu hiểu biết và kinh nghiệm để bảo vệ dữ liệu
• An toàn là một lãnh vực phát triển cao trong
công nghệ TT, nhu cầu về nguồn nhân lực trong
lĩnh vực này đang tăng lên rất nhanh
• Liên quan đến nghề nghiệp của bạn
• Sự phát triển công nghệ thông tin

1/30/2002

An toan thong tin _CH1

7

5.An toàn thông tin là gì
• An toàn thông tin bao hàm một lĩnh vực rộng lớn các
hoạt động trong một tổ chức. Nó bao gồm cả những
sản phẩm và những quy trình nhằm ngăn chặn truy
cập trái phép, hiệu chỉnh, xóa thông tin, kiến thức,
dữ liệu.
• Mục đích là đảm bảo một môi trường thông tin tin
cậy , an toàn và trong sạch cho mọi thành viên và tổ
chức trong xã hội

1/30/2002

An toan thong tin...
An toan thong tin _CH1 1
Chương 1
Những vấn đề cơ bản về an toàn
thông tin
1/30/2002
bài giảng môn an toàn bảo mật thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng môn an toàn bảo mật thông tin - Người đăng: Vu Thi Ngoc Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
419 Vietnamese
bài giảng môn an toàn bảo mật thông tin 9 10 665