Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn điện tử CNTT

Được đăng lên bởi lethixuyen0841360224
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 1173 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phần 3: Kỹ thuật mạch điện tử số.
Chương 1: Những khái niệm cơ bản về điện tử số
1. Tóm tắt đại số Bool.
2. Các mạch logic cơ bản.
3. Các phương pháp biểu diễn biến và hàm logic.
4. Tối thiểu hóa hàm logic.
5. Các phương pháp thực hiện hàm logic.
Chương 2: Các mạch tổ hợp.
1. Khái niệm
2. Mạch mã hóa và giải mã.
3. Mạch chọn kênh và tách kênh.
4. Mạch số học.
Chương 3: Các mạch dãy.
1. Khái niệm
2. Các phần tử nhớ cơ bản.
3. Các mạch đếm và chia tần.
4. Các thanh ghi và bộ nhớ.

1

Contents
Những khái niệm cơ bản về điện tử số......................................................................................... 3
Các mạch tổ hợp........................................................................................................................ 18
Hệ dãy........................................................................................................................................ 49

2

Những khái niệm cơ bản về điện tử số
Bài giảng số 1

Thời lượng: 5 tiết.








1.1

Tóm tắt nội dung :
Đại số Boole
Các mạch logic cơ bản
Các phương pháp biểu diễn biến và hàm logic
Tối thiểu hóa hàm logic
Các phương pháp thực hiện hàm logic

Đại số Boole

Đại số Boole là môn đại số do George Boole sáng lập vào thập kỷ 70.
Là cơ sở lý thuyết, là công cụ cho phép nghiên cứu, mô tả, phân tích, thiết kế và xây dựng các
hệ thống số, hệ thống logic, mạch số ngày nay
Các định nghĩa
- Biến logic: là 1 đại lượng có thể biểu diễn bằng 1 ký hiệu nào đó, về mặt giá trị
chỉ lấy giá trị 0 hoặc 1.
- Hàm logic: là biểu diễn của nhóm các biến logic, liên hệ với nhau thông qua các
phép toán logic, về mặt giá trị cũng lấy giá trị 0 hoặc 1.
- Phép toán logic: Có 3 loại phép toán logic cơ bản:
o Phép Và - "AND"
o Phép Hoặc - "OR"
o Phép Đảo - "NOT"

1.2

Hàm và tính chất của các hàm logic cơ bản

1.2.1
Các hàm logic cơ bản
1.2.1.1 Hàm Hoặc - (OR)
F(A, B) = A + B
A
0
0
1
1
1.2.1.2 Hàm Và - (AND)
F(A, B) = A.B

B
0
1
0
1

F
0
1
1
1

A
0
0
1

B
0
1
0

F
0
0
0
3

1

1

1

1.2.1.3 Hàm đảo (phủ định) - (NOT)
F(A) = A
A
0
1

F
1
0

1.2.2
Tính chất của các hàm logic cơ bản
a. Tồn tại phần tử trung tính duy nhất trong phép toán "AND" và "OR"
- Phần tử trung tính của một phép toán là phần tử mà khi ta thực hiện phép toán
giữa phần tử này và 1 đại lượng bất kỳ nào đó thì kết quả thu được chính là bằng
đại lượng đó.
- Phần tử trung tính duy nhất của phép "AND" là 1.
- Phần tử trung tính duy nhất của phép "OR" là 0.
b. Tính chất giao hoán (Thử chứng minh cái xem sao :D)
A.B = B.A
A...
Phần 3: Kỹ thuật mạch điện tử số.
Chương 1: Những khái niệm cơ bản về điện tử số
1. Tóm tắt đại số Bool.
2. Các mạch logic cơ bản.
3. Các phương pháp biểu diễn biến và hàm logic.
4. Tối thiểu hóa hàm logic.
5. Các phương pháp thực hiện hàm logic.
Chương 2: Các mạch tổ hợp.
1. Khái niệm
2. Mạch mã hóa và giải mã.
3. Mạch chọn kênh và tách kênh.
4. Mạch số học.
Chương 3: Các mạch dãy.
1. Khái niệm
2. Các phần tử nhớ cơ bản.
3. Các mạch đếm và chia tần.
4. Các thanh ghi và bộ nhớ.
1
Bài giảng môn điện tử CNTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn điện tử CNTT - Người đăng: lethixuyen0841360224
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Bài giảng môn điện tử CNTT 9 10 666