Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn Hệ Điều Hành

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÀI GIẢNG MÔN

HỆ ĐIỀU HÀNH

Giảng viên:

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Vinh

Bộ môn:

Khoa học máy tính- Khoa CNTT1

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Silberschatz A., Galvin G., Operating systems
concepts, 8th ed, John Willey&Sons, 2008
2. Hà Quang Thụy. Nguyên lý các hệ điều hành. Nxb
KHKT 2009
3. Nguyễn Thanh Tùng. Giáo trình hệ điều hành.
ĐHBK HN 1999GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH
BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1

Trang 2

ĐIỂM THÀNH PHẦN






Điểm chuyên cần: 10%
Điểm trung bình kiểm tra: 10%
Điểm thực hành: 10%
Thi cuối kỳ: 70%GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH
BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1

Trang 3

NỘI DUNG CHÍNH

1.
2.
3.
4.

Chƣơng 1: Giới thiệu chung
Chƣơng 2: Hệ thống file
Chƣơng 3: Quản lý bộ nhớ
Chƣơng 4: Quản lý tiến trìnhGIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH
BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1

Trang 4

CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNGGIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH
BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1

Trang 5

VI. CẤU TRÚC HDH
3. MỘT SỐ KIỂU CẤU TRÚC HDH

 Cấu trúc phân lớp
 Các thành phần đƣợc chia thành các lớp nằm chồng lên nhau
 Mỗi lớp chỉ có thể liên lạc với lớp nằm kề bên trên và kề bên dƣới
 Mỗi lớp chỉ có thể sử dụng dịch vụ do lớp nằm ngay bên dƣới
cung cấp
 Ƣu điểm: dễ dò lỗi
 Nhƣợc điểm: tốc độ chậm hơn cấu trúc nguyên khối, khó xác
định số lớpGIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH
BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1

Trang 25

VII. MỘT SỐ HDH CỤ THỂ






UNIX
MINIX
LINUX
MS-DOS
Windows NTGIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH
BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1

Trang 26

...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
I GIẢNG MÔN
HỆ ĐIỀU HÀNH
Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Vinh
Bộ môn: Khoa học máy tính- Khoa CNTT1
Bài giảng môn Hệ Điều Hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn Hệ Điều Hành - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng môn Hệ Điều Hành 9 10 717