Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn học: Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật

Được đăng lên bởi Nguyen Bui Hau
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 3313 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài giảng môn học: Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: THUẬT TOÁN VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU ....................................................... 2
1. Thuật toán (giải thuật) - Algorithm ............................................................................................. 2
1.1. Định nghĩa thuật toán ....................................................................................................................2
1.2. Đặc trưng của thuật toán ..............................................................................................................2
2. Biểu diễn thuật toán ..................................................................................................................... 2
2.1. Mô tả các bước thực hiện .............................................................................................................2
2.2. Sử dụng sơ đồ (lưu đồ) giải thuật (flowchart)............................................................................3
3. Độ phức tạp thuật toán – Algorithm Complexity ..................................................................... 3
3.1. Các tiêu chí đánh giá thuật toán ..................................................................................................3
3.2. Đánh giá thời gian thực hiện thuật toán .....................................................................................4
3.3. Các định nghĩa hình thức về độ phức tạp thuật toán ...............................................................5
3.4. Các lớp thuật toán..........................................................................................................................6
4. Cấu trúc dữ liệu – Data structure ............................................................................................... 8
4.1. Mối liên hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật...........................................................................8
4.2. Các tiêu chuẩn đánh giá cấu trúc dữ liệu...................................................................................8
4.3. Các kiểu dữ liệu cơ bản của ngôn ngữ C ..................................................................................8
4.4. Các kiểu dữ liệu có cấu trúc .........................................................................................................8
4.5. Một số kiểu dữ liệu có cấu trúc cơ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn học: Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật - Người đăng: Nguyen Bui Hau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Bài giảng môn học: Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật 9 10 864