Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính: B

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 479 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIỂU DIỄN DỮ LIỆU

SỐ BÙ

@IT
@IT

Số bù giúp đơn giản giản phép trừ và luận lý.
Có 2 loại số bù trong hệ cơ số: bù r, bù (r– 1).
Ví dụ:  Bù 2, bù 1 trong hệ cơ số 2
Bù 10, bù 9 trong hệ cơ số 10


Số bù r ­1:
Đặt N là số có n ký số trong hệ r thì bù r của 
N là (rn ­1) –N
Ta có:  bù 9 của thập phân N là (10n  – 1), 10n  là 
số 1 theo sau là n số 0.
 

 

@IT
@IT

SỐ BÙ (tt)


Ví dụ:
103 = 1000, vậy 10n ­1 là số gốm n số 9
103­ 1 =999.

Vậy  bù  9  của  N  nhận  được  bằng  cách  trừ  9 
cho từng ký số của N.
Ví dụ: bù 9 của 546700 là 
999999 – 546700 = 453299 
Bù 9 của 12389 là 
 

99999 – 12389 = 87610
 

@IT
@IT

SỐ BÙ (tt)
Với r = 2:



Bù 1 của số nhị phân N là (2n ­1) – N
Với 2n là số 1 theo sau n số 0.
Ví dụ: 24 = 100002
2n ­1 là số nhị phân gồm n số 1
Ví dụ: 24 ­1 = 11112.
Vậy bù 1 của số nhị phân nhận được bằng 
cách trừ 1 cho mỗi ký số.
 

 
Khi trừ, kết quả là 0/1 nếu ký số là 1/0.

@IT
@IT

SỐ BÙ (tt)
Số bù r:



Bù r số N gồm n ký số là rn – N khi N ≠ 0, và là 
0 khi N = 0.
Nhận xét: bù r = bù (r­1) + 1 
và bù r của N là rn – N.
Vậy bù r của r là rn –(rn – N) = N
Ví dụ: bù 10 của 238910 là 7610 + 1 = 7611
      Bù 2 của 1011002 là 010011 + 1 = 010100
 

 

SỐ BÙ (tt)

@IT
@IT

Có thể tính bù 10 theo quy tắc sau:
­ Giữ nguyên các ký số 0 bên phải cho đến khi 
gặp các ký số khác 0.
­ Lấy 10 trừ cho các ký số đầu tiên khác 0 đó.
­ Lấy 9 trừ cho các số còn lại.
Ví dụ: bù 10 của 246700 là 753300
Tương tự có thể tính bù 2 theo quy tắc:
­ Giữ nguyên các ký số 0 bên phải cho đến ký 
số 1 đầu tiên.
­ Phần còn lại đổi 0 thành 1 và ngược lại.
 Ví dụ: bù 2 của 1101100 là 0010100


 

 

SỐ BÙ (tt)

@IT
@IT







Các  định  nghĩa  trên  cho  số  không  có  phần 
phân (không có dấu chấm cơ).
Nếu có, chuyển sang dạng không có dấu chấm 
để lấy bù, sau đó phục hồi lại (dấu chấm).
Khi cộng các số không dấu, nếu không có nhớ, 
kết quả nhận được chính là kết quả cuối cùng, 
nếu  có  nhớ  thì  kết  quả  nhận  được  là  sai 
(thường gọi là tràn)
 

 

PHÉP TRỪ SỐ KHÔNG DẤU (tt)

@IT
@IT





Trừ trực tiếp bằng cách mượn 1 ở vị trí có nghĩa 
cao  hơn  sẽ  không  thuận  tiện  khi  cài  đặt  phần 
cứng, do đó ta sẽ dùng số bù.
Phép trừ hai số M và N không dấu gồm n ký số 
M – N (N≠ 0) trong cơ số r như sau:
­ Cộng số bị trừ M với số bù r của số trừ N:
M + (rn – N) = M – N + rn
 

 

PHÉP TRỪ SỐ KHÔNG DẤU (tt)

@IT
@IT

­

Nếu  M  ≥  N,  tổng  tạo  ra  số  nhớ  rn,  bỏ  số  nhớ 
này đi, kết quả còn lại là M – N.

­ Nếu M < N, tổng không có nhớ và b...
BI U DI N D LI U
BI U DI N D LI U
Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính: B - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính: B - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính: B 9 10 492