Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 700 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUI TRÌNH
THỰC HIỆN LỆNH

1

CHU KỲ LỆNH
• Chương trình trong bộ nhớ gồm một dãy mã
lệnh.
• Mỗi mã lệnh được thực hiện qua một chu kỳ
lệnh.
• Một chu kỳ lệnh bao gồm một dãy tiểu chu kỳ
hoặc pha.
• Trong máy cơ bản mỗi chu kỳ gồm các pha sau:
2

CHU KỲ LỆNH (tt)
(1) Tìm lệnh.
(2) Giải mã lệnh.
(3) Đọc địa chỉ hiệu dụng từ bộ nhớ nếu lệnh có
địa chỉ gián tiếp.
(4) Thực hiện lệnh.
Khi hoàn tất bước 4, điều khiển trở về bước 1 để
tìm, giải mã và thực hiện lệnh kế.
Qui trình này lặp mãi cho đến khi thực hiện lệnh
3
dừng.

CHU KỲ LỆNH (tt)
• Tìm và giải mã:
- Khởi đầu, PC được nạp địa chỉ đầu tiên của
chương trình.
- SC xóa 0, tạo thời hiệu T0.
- Sau mỗi xung đồng hồ, SC tăng 1 nên các thời
hiệu sẽ là T0, T1, T2…
- Các vi tác vụ cho các pha tìm và giải mã được
xác định qua các vi lệnh sau:
4

CHU KỲ LỆNH (tt)
T0 : AR ← PC
T1 : IR ← M[AR], PC ← PC + 1
T2 : D0,…,D7 ← Giải mã IR (12-14)
AR ← IR (0-11), I ← IR(15)

5

Các chuyển thanh ghi cho pha tìm6

CHU KỲ LỆNH (tt)
T0 : AR ← PC thực hiện như sau:
(1) Cho ngõ nhập chọn S2S1S0 = 010 để đặt PC
lên bus.
(2) Cho lên LD của AR để lấy bus đưa vào AR.
T1: IR ← M[AR] , PC ← PC + 1 thực hiện như
sau:
(1) Lên ngõ nhập Read của bộ nhớ.
(2) Cho S2S1S0 = 111 để đặt bộ nhớ lên bus.
(3) Lên LD của IR để lấy bus vào IR.
(4) Lên INR của PC để tăng PC
7

CHU KỲ LỆNH (tt)
• Xác định kiểu lệnh.
Sau khi giải mã, thời hiệu hoạt động là T3.
Trong T3 , đơn vị điều khiển xác định loại lệnh
vừa đọc từ bộ nhớ.

8

Lưu đồ chu kỳ lệnh

9

CHU KỲ LỆNH (tt)
• Lưu đồ trên cho thấy hoạt động của chu kỳ lệnh
và cách điều khiển xác định loại lệnh khi giải mã.
• Ngõ ra mạch D7 = 1 nếu mã tác vụ là 111.
• Lệnh thuộc loại ghi hoặc nhập xuất.
• Ngõ ra mạch giải mã D7 = 0 nếu mã tác vụ là
000-110.
• Lệnh thuộc loại bộ nhớ.
10

...
1
QUI TRÌNH
QUI TRÌNH
TH C HI N L NH
TH C HI N L NH
Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính 9 10 5