Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn học KHAI PHÁ DỮ LIỆU - Khai phá luật kết hợp

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 6791 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Chương 4:
Khai phá luật kết hợp
Dựa theo “Data Mining: Concepts and Techniques”
Chapter 6. Mining Association Rules in Large Databases
©Jiawei Han and Micheline Kamber
www.cs.uiuc.edu/~hanj
December 28, 2012

1

Chương 4: Khai phá luật kết hợp


Khai phá luật kết hợp (Association rule)



Các thuật toán khai phá vô hướng luật kết hợp (giá trị
lôgic đơn chiều) trong CSDL giao dịch



Khai phá kiểu đa dạng luật kết hợp/tương quan



Khai phá kết hợp dựa theo ràng buộc



Khai phá mẫu dãy



Ứng dụng/mở rộng khai phá mẫu phổ biến

December 28, 2012

2

Khái niệm cơ sở: Tập phổ biến và luật kết hợp
Một số ví dụ về “luật kết hợp” (associate rule)
•“98% khách hàng mà mua tạp chí thể thao thì đều mua
các tạp chí về ôtô”  sự kết hợp giữa “tạp chí thể thao”
với “tạp chí về ôtô”
•“60% khách hàng mà mua bia tại siêu thị thì đều mua bỉm
trẻ em”  sự kết hợp giữa “bia” với “bỉm trẻ em”
•“Có tới 70% người truy nhập Web vào địa chỉ Url 1 thì
cũng vào địa chỉ Url 2 trong một phiên truy nhập web” 
sự kết hợp giữa “Url 1” với “Url 2”. Khai phá dữ liệu sử
dụng Web (Dữ liệu từ file log của các site, chẳng hạn được
MS cung cấp).
•Các Url có gắn với nhãn “lớp” là các đặc trưng thì có luật
kết hợp liên quan giữa các lớp Url này.
December 28, 2012

3

Khái niệm cơ sở: Tập phổ biến và luật kết hợp

[IV06]
Renáta Iváncsy, István Vajk (2006). Frequent Pattern Mining in Web Log Data,
Acta Polytechnica Hungarica, 3(1):77-90, 2006
December 28, 2012

4

Khái niệm cơ sở: Tập phổ biến và luật kết hợp
Cơ sở dữ liệu giao dịch (transaction database)
• Giao dịch: danh sách các mặt hàng (mục: item) trong một phiếu mua hàng
của khách hàng. Giao dịch T là một tập mục.
• Tập toàn bộ các mục I = {i1, i2, …, ik} “tất cả các mặt hàng”. Một giao dịch T
là một tập con của I: T ⊆ I. Mỗi giao dịch T có một định danh là TID.
• A là một tập mục A ⊆ I và T là một giao dịch: Gọi T chứa A nếu A ⊆ T.

• Luật kết hợp

• Gọi A → B là một “luật kết hợp” nếu A ⊆ I, B ⊆ I và A∩B=∅.
• Luật kết hợp A → B có độ hỗ trợ (support) s trong CSDL giao dịch D nếu
trong D có s% các giao dịch T chứa AB: chính là xác suất P(AB). Tập mục A
có P(A) ≥ s>0 (với s cho trước) được gọi là tập phổ biến (frequent set). Luật
kết hợp A → B có độ tin cậy (confidence) c trong CSDL D nếu như trong D
có c% các giao dịch T chứa A thì cũng chứa B: chính là xác suất P(B|A).
• Support (A → B)
= P(A∪B)
: 1 ≥ s (A → B) ≥ 0
• Confidence (A → B) = P(B|A)
: 1 ≥ c (A → B) ≥ 0
• Luật A → B được gọi là đảm bảo độ hỗ trợ s trong D nếu s(A → B...
December 28, 2012 1
Chương 4:
Khai phá luật kết hợp
Dựa theo “Data Mining: Concepts and Techniques”
Chapter 6. Mining Association Rules in Large Databases
©Jiawei Han and Micheline Kamber
www.cs.uiuc.edu/~hanj
Bài giảng môn học KHAI PHÁ DỮ LIỆU - Khai phá luật kết hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn học KHAI PHÁ DỮ LIỆU - Khai phá luật kết hợp - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Bài giảng môn học KHAI PHÁ DỮ LIỆU - Khai phá luật kết hợp 9 10 264