Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG MÔN HỌC LÝ THUYẾT ÔTÔMÁT & NNHT

Được đăng lên bởi dennisphuc
Số trang: 316 trang   |   Lượt xem: 1205 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại học Bách khoa
Khoa Công Nghệ Thông Tin

BÀI GIẢNG MÔN HỌC
LÝ THUYẾT ÔTÔMÁT & NNHT
Giảng Viên: Hồ Văn Quân
E-mail: hcquan@dit.hcmut.edu.vn
Web site: 

NỘI DUNG MÔN HỌC
„
„
„
„
„
„

„
„
„

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6

Giới thiệu về lý thuyết tính toán
Ôtômát hữu hạn
Ngôn ngữ chính qui và văn phạm chính qui
Các tính chất của ngôn ngữ chính qui
Ngôn ngữ phi ngữ cảnh
Đơn giản hóa văn phạm phi ngữ cảnh và các
dạng chuẩn
Chương 7 Ôtômát đẩy xuống
Chương 8 Các tính chất của ngôn ngữ phi ngữ cảnh
Chương 9 Máy Turing
Trang 2
Lý thuyết Ôtômát & NNHT - Khoa Công Nghệ Thông Tin

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bài giảng lý thuyết Ngôn ngữ Hình thức và Automat Hồ Văn Quân [2002].
2. An Introduction to Formal Languages and Automata Peter Linz [1990].

Trang 3
Lý thuyết Ôtômát & NNHT - Khoa Công Nghệ Thông Tin

HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ
„

„

Sẽ có thông báo cụ thể cho từng khóa học. Tuy nhiên,
thường là như được cho bên dưới.
Thi trắc nghiệm
„
„
„

„

Thời gian: 120 phút
Số lượng: 50 câu
Được phép xem tài liệu trong 4 tờ giấy A4

Làm bài tập lớn cộng điểm (không bắt buộc)
„
„

Nộp bài tập lớn và báo cáo vào cuối học kỳ
Cộng tối đa 2 điểm

Trang 4
Lý thuyết Ôtômát & NNHT - Khoa Công Nghệ Thông Tin

CÁC MÔN LIÊN QUAN
„
„
„

Ngôn ngữ lập trình
Trình biên dịch (*)
Toán tin học

Trang 5
Lý thuyết Ôtômát & NNHT - Khoa Công Nghệ Thông Tin

Chương 1 Giới thiệu về lý thuyết tính toán
1.1 Giới thiệu
1.2 Yêu cầu về kiến thức nền
1.3 Ba khái niệm cơ bản
„
„
„

Ngôn ngữ (languages)
Văn phạm (grammar)
Ôtômát (máy tự động)

1.4 Một vài ứng dụng

Trang 6
Lý thuyết Ôtômát & NNHT - Khoa Công Nghệ Thông Tin

Giới thiệu
„

Ôtômát
„

„

Các mô hình tính toán tự động

Ngôn ngữ hình thức (formal languages):
„
„
„
„
„

Định nghĩa
Phân loại ngôn ngữ
Quan hệ với ôtômát
Ứng dụng vào việc xây dựng các ngôn ngữ lập trình
...

Trang 7
Lý thuyết Ôtômát & NNHT - Khoa Công Nghệ Thông Tin

Yêu cầu về kiến thức nền
„

Lý thuyết
„
„

„

Kỹ thuật chứng minh
„
„

„

Tập hợp
Đồ thị
Qui nạp
Phản chứng

Kỹ thuật mô phỏng

Trang 8
Lý thuyết Ôtômát & NNHT - Khoa Công Nghệ Thông Tin

Ba khái niệm cơ bản
„
„
„

Ngôn ngữ (languages)
Văn phạm (grammar)
Ôtômát (automata)

Trang 9
Lý thuyết Ôtômát & NNHT - Khoa Công Nghệ Thông Tin

Ngôn ngữ
„

Ngôn ngữ là gì?
„

„

„

Các từ điển định nghĩa ngôn ngữ một cách không chính xác là
một hệ thống thích hợp cho việc biểu thị các ý nghĩ, các sự kiện,
hay các khái niệm, bao gồm một tập các kí hiệu và các...
BÀI GING MÔN HC
LÝ THUYT ÔTÔMÁT & NNHT
Ging Viên: H Văn Quân
E-mail: hcquan@dit.hcmut.edu.vn
Web site: http://www.dit.hcmut.edu.vn/~hcquan/student.htm
Trường Đại hc Bách khoa
Khoa Công Ngh Thông Tin
BÀI GIẢNG MÔN HỌC LÝ THUYẾT ÔTÔMÁT & NNHT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG MÔN HỌC LÝ THUYẾT ÔTÔMÁT & NNHT - Người đăng: dennisphuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
316 Vietnamese
BÀI GIẢNG MÔN HỌC LÝ THUYẾT ÔTÔMÁT & NNHT 9 10 637