Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn Khai phá dữ liệu - Phân cụm dữ liệu

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 5412 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BÀI GIẢNG NHẬP MÔN KHAI PHÁ DỮ LIỆU
CHƯƠNG 6. PHÂN CỤM DỮ LiỆU

PGS. TS. HÀ QUANG THỤY
HÀ NỘI 9-2011
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

1

Nội dung
Giới thiệu phân cụm
Thuật toán phân cụm k-min
Thuật toán phân cụm phân cấp
Gán nhãn cụm
Đánh giá phân cụm

2

1. Bài toán phân cụm Web


Bài toán


Tập dữ liệu D = {di}



Phân các dữ liệu thuộc D thành các cụm





Đo “tương tự” (gần) nhau ?







Các dữ liệu trong một cụm: “tương tự” nhau (gần nhau)
Dữ liệu hai cụm: “không tương tự” nhau (xa nhau)
Tiên đề phân cụm: Nếu người dùng lựa chọn một đối tượng d thì họ
cũng lựa chọn các đối tượng cùng cụm với d
Khai thác “cách chọn lựa” của người dùng
Đưa ra một số độ đo “tương tự” theo biểu diễn dữ liệu

Một số nội dung liên quan




Xây dựng độ đo tương tự
Khai thác thông tin bổ sung
Số lượng cụm cho trước, số lượng cụm không cho trước
3

Sơ bộ tiếp cận phân cụm


Phân cụm mô hình và phân cụm phân vùng





Phân cụm đơn định và phân cụm xác suất





Đơn định: Mỗi tài liệu thuộc duy nhất một cụm
Xác suất: Danh sách cụm và xác suất một tài liệu thuộc vào các
cụm

Phân cụm phẳng và phân cụm phân cấp





Mô hình: Kết quả là mô hình biểu diễn các cụm tài liệu
Vùng: Danh sách cụm và vùng tài liệu thuộc cụm

Phẳng: Các cụm tài liệu không giao nhau
Phân cấp: Các cụm tài liệu có quan hệ phân cấp cha- con

Phân cụm theo lô và phân cụm tăng



Lô: Tại thời điểm phân cụm, toàn bộ tài liệu đã có
Tăng: Tài liệu tiếp tục được bổ sung trong quá trình phân cụm
4

Các phương pháp phân cụm


Các phương pháp phổ biến




Phân cụm phân vùng








Phân vùng, phân cấp, dựa theo mật độ, dựa theo lưới, dựa theo mô
hình, và mờ
Xây dựng từng bước phân hoạch các cụm và đánh giá chúng theo các
tiêu chí tương ứng
Độ đo tương tự / khoảng cách
K-mean, k-mediod
CLARANS, …

Phân cụm phân cấp






Xây dựng hợp (tách) dần các cụm tạo cấu trúc phân cấp và đánh giá
theo các tiêu chí tương ứng
Độ đo tương tự / khoảng cách
HAC: Hierarchical agglomerative clustering
CHAMELEON, BIRRCH và CURE, …
5

Các phương pháp phân cụm


Phân cụm dựa theo mật độ


Hàm mật độ: Tìm các phần tử chính tại nơi có mật độ cao
Hàm liên kết: Xác định cụm là lân cận phần tử chính



DBSCAN, OPTICS…





Phân cụm dựa theo lưới






Phân cụm dựa theo mô hình






Sử dụng lưới các ô cùng cỡ
Tạo phân cấp ô lưới theo một số tiêu chí: số lượng đối tượng trong ô
STING, CLIQUE, WaweCluster…
Sử dụng một số mô hình giả thiết được phân cụm
Xác định mô hình tốt nh...
BÀI GIẢNG NHẬP MÔN KHAI PHÁ DỮ LIỆU
CHƯƠNG 6. PHÂN CỤM DỮ LiỆU
PGS. TS. HÀ QUANG THỤY
HÀ NỘI 9-2011
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
1
Bài giảng môn Khai phá dữ liệu - Phân cụm dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn Khai phá dữ liệu - Phân cụm dữ liệu - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bài giảng môn Khai phá dữ liệu - Phân cụm dữ liệu 9 10 24