Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng môn lập trình mạng

Được đăng lên bởi phan-ngoc1905
Số trang: 499 trang   |   Lượt xem: 495 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÀI GIẢNG MÔN HỌC

LẬP TRÌNH MẠNG

Nội Dung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mở đầu
Chƣơng 1 : Tổng quan về mạng máy tính
Chƣơng 2 : Các thiết bị và các chuẩn kết nối
Chƣơng 3 : Các giao thức cơ bản
Chƣơng 4 : Ngôn ngữ lập trình Java
Chƣơng 5: Lập trình Socket với giao thức TCP
Chƣơng 6: Lập trình ứng dụng cho giao thức UDP
Chƣơng 7: Lập trình phân tán RMI
Chƣơng 8: Lập trình cơ sở dữ liệu
Chƣơng 9 : Lập trình với các giao thức khác

Tài liệu tham khảo
•
•

•
•
•

•

Slide Bài giảng lập trình mạng – Khoa CNTT
David Reilly, Michael Reilly (2002) Java Network
Programming and Distributed Computing, Publisher :
Addison Wesley, March 25, 2002, 496 p.IBM (2002) Socket
programming, 198 p.
Douglas E. Comer, Internetworking with TCP/IP, Vol 1 & 3,
Prentice-Hall,1993.
Behrouz A. Forouzan, DeAnza College, TCP/IP Protocol Suite,
second edition, McGraw-Hill, 2000.
Douglas E. Comer, Computer Networks and Internets with
Internet Applications, Prentice-Hall,1993.
James F. Kurose, Keith W. Ross, Computer Networking – A
top-down Approach Featuring the Internet, Addison Wesley,
2001.

Mở đầu
•
•
•
•
•
•

Khái niệm lập trình mạng
Đối tượng và phạm vi môn học
Các loại hệ điều hành
Giao thức mạng
Ngôn ngữ lập trình mạng
Các phương pháp lập trình

Khái niệm lập trình mạng
• Tạo ra các thực thể phần mềm hoạt động trên một
tầng
– Sử dụng các thực thể ở tầng phía dưới
– Cung cấp dịch vụ cho các thực thể tầng kề trên
• Chủ yếu tạo ra các thực thể phần mềm ở tầng ứng
dụng
– Cung cấp dịch vụ cho người dùng

Đối tượng và phạm vi môn học

Đối tượng và phạm vi môn học

Các loại hệ điều hành

Các loại hệ điều hành

Các loại hệ điều hành

Giao thức mạng

Ngôn ngữ lập trình mạng

Các phương pháp lập trình

Chương 1 :
Tổng quan về mạng máy tính
•
•
•
•
•
•

1.1 Khái niệm và mục đích kết nối mạng
1.2 Đặc trưng kỹ thuật của mạng máy tính
1.3 Phân loại mạng máy tính
1.4 Chuẩn hóa mạng máy tính
1.5 Mô hình phân tầng thu gọn
1.6 Nguyên tắc truyền thông

Chương 1 :
Tổng quan về mạng máy tính
1.1 Khái niệm và mục đích kết nối mạng
• Là tập hợp các máy tính được kết nối với nhau thông
qua các đường truyền vật l{ và tuân theo các quy
ước truyền thông nào đó.
• Các đường truyền vật l{ được hiểu là các môi
trường truyền (có thể là hữu tuyến hoặc vô tuyến).
• Các quy ước truyền thông (giao thức) chính là cơ sở
để các máy tính có thể trao đổi được với nhau và là
một yếu tố quan trọng hàng đầu khi nói về công
nghệ mạng máy tính.

Chương 1 :
Tổng quan về mạng máy tính
1.2 Đặc trưng kỹ thuật của mạng máy...
BÀI GIẢNG MÔN HỌC
LẬP TRÌNH MẠNG
bài giảng môn lập trình mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng môn lập trình mạng - Người đăng: phan-ngoc1905
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
499 Vietnamese
bài giảng môn lập trình mạng 9 10 92