Ktl-icon-tai-lieu

Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Được đăng lên bởi datnv90
Số trang: 139 trang   |   Lượt xem: 3344 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

MỤC LỤC
Chương 01: TỔNG QUAN VỀ ASP.NET ........................................................... Trang 1
I. Giới thiệu về ASP.Net.................................................................................................1
1. Tìm hiểu về ASP.Net ......................................................................................1
2. Những ưu điểm của ASP.Net ..........................................................................1
3. Quá trình xử lý tập tin ASPX............................................................................2
4. Tìm hiểu về .Net Phatform và .Net Framework................................................3
II. Web Server ............................................................................................................... 6
1. Internet Information Services ...........................................................................6
2. Cài đặt Web Server ........................................................................................7
3. Cấu hình Internet Information Services ...........................................................9
III. Tạo ứng dụng Web đầu tiên ..................................................................................12
1. Khởi động MS Visual Studio .Net .................................................................12
2. Tạo mới ứng dụng Web.................................................................................13
3. Bổ sung các điều khiển..................................................................................14
4. Thi hành ứng dụng .......................................................................................15
5. Phân loại tập tin trong ASP.Net .....................................................................15
IV. Làm quen với các thành phần giao diện trên VS .Net ........................................16
1. Solution Explorer .........................................................................................16
2. Property Window ..........................................................................................17
3. Toolbox .........................................................................................................17
4. Document Outline Window ............................................................................18
Chương 02: WEB SERVER CONTROL .....................................................................19
I. Điều khiển cơ bản chuẩn – Standard...............
Bài Ging Môn Lp Trình Website ASP.Net
Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 1
MC LC
Chương 01: TỔNG QUAN V ASP.NET ........................................................... Trang 1
I. Gii thiu v ASP.Net.................................................................................................1
1. Tìm hi
u v ASP.Net ......................................................................................1
2. Nh
ững ưu điểm ca ASP.Net ..........................................................................1
3. Quá trình x
lý tp tin ASPX............................................................................2
4. Tìm hi
u v .Net Phatform và .Net Framework................................................3
II. Web Server ............................................................................................................... 6
1. Internet Information Services...........................................................................6
2. C
ài đặt Web Server ........................................................................................7
3. C
u hình Internet Information Services ...........................................................9
III. To ng dụng Web đầu tiên ..................................................................................12
1. Kh
ởi động MS Visual Studio .Net .................................................................12
2. T
o mi ng dng Web.................................................................................13
3. B
ổ sung các điều khin..................................................................................14
4. Thi hành
ng dng .......................................................................................15
5. Phân lo
i tp tin trong ASP.Net .....................................................................15
IV. Làm quen vi các thành phn giao din trên VS .Net ........................................16
1. Solution Explorer .........................................................................................16
2. Property Window ..........................................................................................17
3. Toolbox .........................................................................................................17
4. Document Outline Window ............................................................................18
Chương 02: WEB SERVER CONTROL .....................................................................19
I. Điều khiển cơ bản chun – Standard......................................................................19
1. Label..............................................................................................................20
2. TextBox .........................................................................................................20
3. Image.............................................................................................................20
4. Button, ImageButton, LinkButton ...................................................................21
5. HyperLink.......................................................................................................22
6. ListBox Và DropDownList..............................................................................22
7. CheckBox & RadioButton ..............................................................................25
8. CheckBoxList & RadioButtonList ...................................................................25
II. Điều khin kim tra d liu
III. M
t số điều khin khác
IV. Đối tượng ViewState
V. Asp.Net Page
Chương 03: CÁC ĐIỀU KHIN LIÊN KT D LIU
I. Điều khin DataGrid...................................................................................... 62
I.1. Các thao tác định dạng lưới ...........................................................................62
I.2. X
lý sp xếp................................................................................................67
I.3. X
lý phân trang ...........................................................................................69
I.4. Tùy bi
ến các ct ...........................................................................................70
I.5. C
p nht d liu trc tiếp trên lưới.................................................................74
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net - Người đăng: datnv90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
139 Vietnamese
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net 9 10 807