Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn lý thuyết thông tin

Được đăng lên bởi Võ Văn Hiếu
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 1259 lần   |   Lượt tải: 1 lần
12/25/2010

Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin

BÀI GIẢNG MÔN HỌC
LÝ THUYẾT THÔNG TIN

NỘI DUNG MÔN HỌC










Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Bài 7
Bài 8
Bài 9

Giới thiệu
Một số khái niệm cơ bản
Chuẩn bị toán học
Lượng tin
Entropy
Mã hiệu
Mã hóa tối ưu nguồn rời rạc không nhớ
Mã hóa nguồn phổ quát
Kênh rời rạc không nhớ, lượng tin tương hỗ

NỘI DUNG MÔN HỌC (tt)







Bài 10
Bài 11
Bài 12
Bài 13
Bài 14
Bài 15

Mã hóa chống nhiễu, định lý kênh
Mã khối tuyến tính
Cơ sở toán học của mã hóa chống nhiễu
Mã vòng
Giới thiệu về mật mã hóa
Một số vấn đề nâng cao

1

12/25/2010

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Information Theory - Robert B.Ash, Nhà xuất bản Dover, Inc,
1990.
2. Introduction to Information Theory - Masud Mansuripur, Nhà
xuất bản Prentice–Hall, Inc, 1987.
3. A Mathematical Theory of Communication - C. E. Shannon,
Tạp chí Bell System Technical, số 27, trang 379–423 và 623–
656, tháng 7 và tháng 10, 1948.
4. Cơ sở Lý thuyết truyền tin (tập một và hai) - Đặng Văn
Chuyết, Nguyễn Tuấn Anh, Nhà xuất bản Giáo dục, 1998.

HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ




Sẽ có thông báo cụ thể cho từng khóa học. Tuy nhiên,
thường là có hình thức như bên dưới.
Thi (80%)





Giữa kỳ: thi viết (30%)
Cuối kỳ: thi trắc nghiệm 50 câu / 90 phút (50%)

Làm bài tập lớn (20%)


Nộp bài tập lớn và báo cáo vào cuối học kỳ

CÁC MÔN LIÊN QUAN




Lý thuyết xác suất
Kỹ thuật truyền số liệu
Xử lý tín hiệu số

2

12/25/2010

Bài 1 Giới thiệu
1.1 Thông tin là gì?
1.2 Vai trò của thông tin
1.3 Lý thuyết thông tin nghiên cứu những gì?
1.4 Những ứng dụng của lý thuyết thông tin
1.5 Lý thuyết thông tin – Lịch sử hình thành và quan điểm
khoa học hiện đại

Thông tin là gì?


Một vài ví dụ








Hai người nói chuyện với nhau. Cái mà trao đổi giữa họ gọi là
thông tin.
Một người đang xem tivi/nghe đài/đọc báo, người đó đang nhận
thông tin từ đài phát/báo.
Quá trình giảng dạy trong lớp.
Các máy tính nối mạng và trao đổi dữ liệu với nhau.
Máy tính nạp chương trình, dữ liệu từ đĩa cứng vào RAM để
thực thi.

Thông tin là gì? (tt)


Nhận xét









Thông tin là cái được truyền từ đối tượng này đến đối tượng
khác để báo một “điều” gì đó. Thông tin chỉ có ý nghĩa khi
“điều” đó bên nhận chưa biết.
Thông tin xuất hiện dưới nhiều dạng âm thanh, hình ảnh, ...
Những dạng này chỉ là “vỏ bọc” vật chất chứa thông tin. “Vỏ
bọc” là phần “xác”, thông tin là phần “hồn”.
Ngữ nghĩa của thông tin chỉ có thể hiểu được khi bên nhận hiểu
được cách biểu diễn ngữ nghĩa của bên phát.
Một trong nhữ...
12/25/2010
1
BÀI GIẢNG MÔN HỌC
LÝ THUYẾT THÔNG TIN
Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
NỘI DUNG MÔN HỌC
Bài 1 Giới thiệu
Bài 2 Một số khái niệm cơ bản
Bài 3 Chuẩn bị toán học
Bài 4 Lượng tin
Bài 5 Entropy
Bài 6 Mã hiệu
Bài 7 Mã hóa tối ưu nguồn rời rạc không nhớ
Bài 8 Mã hóa nguồn phổ quát
Bài 9 Kênh rời rạc không nhớ, lượng tin tương hỗ
NỘI DUNG MÔN HỌC (tt)
Bài 10 Mã hóa chống nhiễu, định lý kênh
Bài 11 Mã khối tuyến tính
Bài 12 Cơ sở toán học của mã hóa chống nhiễu
Bài 13 Mã vòng
Bài 14 Giới thiệu về mật mã hóa
Bài 15 Một số vấn đề nâng cao
Bài giảng môn lý thuyết thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn lý thuyết thông tin - Người đăng: Võ Văn Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
Bài giảng môn lý thuyết thông tin 9 10 249