Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

Được đăng lên bởi saocodon
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 6266 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
Số tiết lý thuyết: 45
Số tiết thực hành: 15
Người soạn: Lã Thế Vinh

Đề cương bài giảng:
Chương 0: Mở đầu (2 tiết): Giới thiệu tổng quan về môn học xử lý tín
hiệu số. Ứng dụng trong thực tế và yêu cầu môn học.
Chương 1: Tín hiệu và các hệ rời rạc (16 tiết): Tìm hiểu về các khái
niệm cơ bản của môn học: tín hiệu, các hệ xử lý tín hiệu, các tính chất của hệ, các
đại lượng đặc trưng của hệ xử lý tín hiệu…
Chương 2: Biến đổi Z (15 tiết): Giới thiệu phép biến đổi Z và Z ngược
dùng trong phân tích và tổng hợp các hệ xử lý tín hiệu số.
Chương 3: Biểu diễn hệ XLTH và tín hiệu trong miền tần số liên tục (9
tiết): Phép biến đổi Fourier của tín hiệu rời rạc, đáp ứng tần số và các bộ lọc…
Chương 4: Phép biến đổi Fourier rời rạc(DFT) và phép biến đổi
Fourier nhanh(FFT) (3 tiết).

http://www.ebook.edu.vn

MỤC LỤC
CHƯƠNG O----------------------------------------------------------------------------------5
MỞ ĐẦU--------------------------------------------------------------------------------------5
CHƯƠNG 1 ----------------------------------------------------------------------------------7
TÍN HIỆU VÀ CÁC HỆ RỜI RẠC -------------------------------------------------------7
1.1 Định nghĩa và phân loại tín hiệu, hệ xử lý tín hiệu ------------------------------7
1.1.1 Định nghĩa tín hiệu --------------------------------------------------------------7
1.1.2 Phân loại tín hiệu ----------------------------------------------------------------7
1.1.3 Hệ xử lý tín hiệu ----------------------------------------------------------------9
1.2 Tín hiệu rời rạc ---------------------------------------------------------------------- 10
1.2.1 Định nghĩa ---------------------------------------------------------------------- 10
1.2.2 Một vài tín hiệu rời rạc quan trọng------------------------------------------ 11
1.2.3 Các phép toán trên tín hiệu rời rạc ------------------------------------------ 13
1.2.4 Năng lượng của tín hiệu rời rạc---------------------------------------------- 14
1.3 Các hệ xử lý tín hiệu rời rạc------------------------------------------------------- 14
1.3.1 Phân loại hệ theo tính chất--------------------------------------------------- 14
1.4 Các hệ tuyến tính bất biến--------------------------------------------------------- 17
1.4.1 Tính chất của tổng chập ------------------------------------------------------ 17
1.4.2 Tính nhân quả ------------------------------------------------------------------ 18
1.4.3 Tính ổn định-------------------...
http://www.ebook.edu.vn
BÀI GING MÔN X LÝ TÍN HIU S
S tiết lý thuyết: 45
S tiết thc hành: 15
Người son: Lã Thế Vinh
Đề cương bài ging:
Chương 0: M đầu (2 tiết): Gii thiu tng quan v môn hc x lý tín
hiu s. ng dng trong thc tế và yêu cu môn hc.
Chương 1: Tín hiu và các h ri rc (16 tiết): Tìm hiu v các khái
nim cơ bn ca môn hc: tín hiu, các h x lý tín hiu, các tính cht ca h, các
đại lượng đặc trưng ca h x lý tín hi
u…
Chương 2: Biến đổi Z (15 tiết): Gii thiu phép biến đổi Z và Z ngược
dùng trong phân tích và tng hp các h x lý tín hiu s.
Chương 3: Biu din h XLTH và tín hiu trong min tn s liên tc (9
tiết): Phép biến đổi Fourier ca tín hiu ri rc, đáp ng tn s và các b lc…
Chương 4: Phép biến đổi Fourier ri r
c(DFT) và phép biến đổi
Fourier nhanh(FFT) (3 tiết).
BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ - Người đăng: saocodon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ 9 10 405