Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Một số vấn đề cơ sở của Tin học - Cấu trúc dữ liệu và thuật giải

Được đăng lên bởi anh1992
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 4179 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Một số vấn đề cơ sở
của Tin học
Buổi 3:

Cấu trúc dữ liệu và thuật giải
Giáo viên: Tạ Thúc Nhu
Khoa CNTT trường ĐH Lạc Hồng

ĐỆ QUI
RECURVE
2

Mã hóa

Khái niệm Đệ Qui
Một đối tượng được gọi là đệ qui nếu nó hoặc 1 phần của nó
được định nghiã thông qua khái niệm về chính nó.
Ví dụ: Định nghiã phép toán giai thừa, ký hiệu: N!
•

(a) Nếu N = 0, thì N! = 1

•

(b) nếu N > 0 thì N! = N*(N-1)!

Ví dụ: Định nghiã UCLN của 2 số x và y, ký hiệu: UCLN(x, y)
•

(a)UCLN(x,y) = x nếu y = 0

•

(b)UCLN(x,y) = UCLN(y, phần dư của x/y) nếu y<>0

3

Mã hóa

Chương trình đệ qui
•

Một chương trình là đệ qui nếu trong chương trình có lời
gọi đến chính nó.

Ví dụ: Định nghĩa hàm tính N! theo đệ qui.
int GiaiThua(int N)
{
if (N == 0) return 1;
return N * GiaiThua(N - 1);
}

4

Mã hóa

Một định nghiã đệ qui phải có 2 thành phần:
• Thành phần dừng: Không chứa khái niệm đang định nghiã
Ví dụ: N! = 1

• Thành phần đệ qui: có chứa khái niệm đang định nghiã

5

Mã hóa

Ví dụ: Tính UCLN(x,y) theo thuật toán Euclide
• (a)UCLN(x,y) = x nếu y = 0
• (b)UCLN(x,y) = UCLN(y, phần dư của x/y) nếu y<>0
int UCLN(int x, int y)
{
if (y == 0) return x;
return UCLN(y, x % y);
}

6

Mã hóa

THUẬT GIẢI QUAY LUI
BACK TRACKING

7

Mã hóa

Tổng quan thuật giải Quay lui (Back Tracking)
•

Dùng giải bài toán liệt kê các cấu hình

•

Mỗi cấu hình được xác định bằng cách xây dựng tuần tự từng thành
phần trong cấu hình.

•

Mỗi thành phần được xác định bằng cách chọn lựa dữ liệu trong tập khả
năng được đề xuất.

Cấu hình một lời giải

Tập khả năng

X1

K1

X2

K2

8

X3

…

…

Xn

…

Km

Mã hóa

Mô hình thuật giải quay lui:
Xác định phần tử Xi bằng đệ quy
void Try( int i )
{
If (Xi là phần tử cuối cùng trong cấu hình)
< Thông báo cấu hình tìm được>;
else
for ( mọi Kj thuộc tập khả năng đề cử cho Xi)
[ if ( Chấp nhận Kj ) ]
{
Thử chọn Kj cho Xi;
Try( i+1); //Gọi đệ quy để xác định phần tử Xi+1
Bỏ ghi nhận Kj đã chọn cho Xi để chọn khả năng khác;
}
}
9

Mã hóa

Hai điểm mấu chốt quyết định độ phức tạp của bài toán là:
1. Xác định tập khả năng đề cử: Phụ thuộc vào việc phân tích
nhu cầu dữ liệu của từng thành phần trong cấu hình
2. Kiểm tra khả năng đề cử phải phù hợp với thành phần cần
xác định.

10

Mã hóa

Bài toán: Liệt kê các dãy nhị phân có độ dài n
Phân tích:
•

Biểu diến cấu hình dãy nhị phân dưới dạng: X[1..n]

•

Tập khả năng đề cử cho mỗi phần tử Xi là {0, 1}

•

Thuật giải xác định phần tử Xi của dãy nhị phân như sau:
void Try(int i)
{
if ( i > n ) <Thông báo cấu hình tìm được>;
else
for...
Bui 3:
Cu trúc d liu vàthut gii
Giáo viên: T Tc Nhu
Khoa CNTT trường ĐH Lc Hng
Mt s vn đề cơ s
ca Tin hc
Bài giảng Một số vấn đề cơ sở của Tin học - Cấu trúc dữ liệu và thuật giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Một số vấn đề cơ sở của Tin học - Cấu trúc dữ liệu và thuật giải - Người đăng: anh1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Bài giảng Một số vấn đề cơ sở của Tin học - Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 9 10 14