Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Một số vấn đề khác trong Microsoft Word -ThS. Nguyễn Khắc

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 340 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC
TRONG MICROSOFT WORD

Th.S Nguyễn Khắc Quốc
IT-Department

Chương 4d
Một số vấn đề khác với Word











Chèn ký hiệu (symbol).
Chèn công thức (equation).
Tab stop.
Đề mục (Bullet and numbering).
Chèn dấu ngắt trang (page break).
Header/Footer.
Vẽ hình/chèn ảnh (drawing, insert picture).
Viết chữ nghệ thuật (wordart).
Đánh số trang (page numbering).
In ấn (print).

7/12/2014

Chương 4d. Một số vấn đề khác với Word.

2/15

Chèn ký hiệu
Insert  Symbol.
 Chọn ký hiệu.
 Kích chuột vào nút
Insert.


7/12/2014

Chương 4d. Một số vấn đề khác với Word.

3/15

Chèn công thức
Insert  Object…
 Chọn Microsoft
Equation 3.0.
 Thanh công cụ
Equation cho phép
chọn các dạng và ký
hiệu của công thức.


7/12/2014

Chương 4d. Một số vấn đề khác với Word.

4/15

Tab stop
1.

2.






Kích đúp vào dưới thước kẻ
 thêm tab stop tại vị trí
kích.
Format  Tabs.
Tab stop position: vị trí.
Alignment: căn lề.
Leader: kiểu.
Để xóa tab, chọn trong ô tab
stop position rồi kích Clear.

7/12/2014

Chương 4d. Một số vấn đề khác với Word.

5/15

Ví dụ về tab stop.

7/12/2014

Chương 4d. Một số vấn đề khác với Word.

6/15

Bullet and numbering


Format  Bullet and
Numbering…
 Tab

Bulleted: Gạch, dấu
chấm,… đầu dòng.
 Tab Numbered: Đánh số
đề mục.


Sử dụng thanh định
dạng:

7/12/2014

Bullet

Numbered

Chương 4d. Một số vấn đề khác với Word.

7/15

...
MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC
TRONG MICROSOFT WORD
Th.S Nguyn Khắc Quốc
IT-Department
Bài giảng Một số vấn đề khác trong Microsoft Word -ThS. Nguyễn Khắc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Một số vấn đề khác trong Microsoft Word -ThS. Nguyễn Khắc - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng Một số vấn đề khác trong Microsoft Word -ThS. Nguyễn Khắc 9 10 329