Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng ngôn ngữ hình thức và ôtômat

Được đăng lên bởi Lê Trường Lâm
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1688 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁ Y TÍ NH
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI GIẢNG
NGÔN NGỮ HÌNH THỨC VÀ ÔTÔMAT

TÊN HỌC PHẦN : Ngôn ngữ hình thức và Ôtômat
MÃ HỌC PHẦN : 17204
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO : ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
DÙNG CHO SV NGÀNH : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HẢI PHÒNG - 2008

Bài giảng môn học: Ngôn ngữ hình thức và Otomat
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT
Tên học phần: Ngôn ngữ hình thức và Ôtômat
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa học Máy tính
Mã học phần: 17204
TS tiết
45

Lý thuyết
45

Thực hành/Xemina
0

Tự học
0

Loại học phần: 1
Khoa phụ trách: CNTT
Tổng số TC: 2
Bài tập lớn
0

Đồ án môn học
0

Điều kiện tiên quyết:
Sinh viên phải học xong môn học toán rời rạc.
Mục tiêu của học phần:
- Cung cấp các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ, văn phạm và otomat.
- Cơ bản về chương trình dịch.
Nội dung chủ yếu
Gồm các phần:
- Văn phạm và ngôn ngữ
- Ngôn ngữ chính quy và otomat đẩy xuống
- Ngôn ngữ phi ngữ cảnh và otomat đẩy xuống
- Cơ bản về chương trình dịch
Nội dung chi tiết của học phần:
TÊN CHƢƠNG MỤC
MỞ ĐẦU
Chƣơng I. Văn phạm và ngôn ngữ.
1.1. Bảng chữ cái, từ và ngôn ngữ
1.2. Tích ghép, phép chia, phép soi gương
1.3. Các phép toán trên ngôn ngữ
1.4. Văn phạm
1.5. Các ví dụ về văn phạm
Chƣơng II. Ngôn ngữ chính quy và otomat hữu hạn
2.1. Nguồn và ngôn ngữ được sinh bởi nguồn
2.2. Các phép toán trên nguồn
2.3. Otomat hữu hạn không lối ra và ngôn ngữ được
đoán nhận bởi otomat hữu hạn không lối ra
2.4. Sự tương đương của nguồn và Otomat hữu hạn
không lối ra
2.5. Sự tương đương của nguồn và văn phạm chính quy
2.6. Sự tương đương của nguồn và biểu thức chính quy
2.7. Bài tập tổng hợp
2.8. Tính đóng của lớp ngôn ngữ chính quy
2.9. Điều kiện cần của ngôn ngữ chính quy
2.10. Điều kiện cần và đủ của lớp ngôn ngữ chính quy
2.11. Otomat hữu hạn có lối ra
2.12. Ngôn ngữ chính quy

TS

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT
LT TH/Xemina BT

05

04

01

16

12

03

KT

01

i

Bài giảng môn học: Ngôn ngữ hình thức và Otomat
TÊN CHƢƠNG MỤC
Chƣơng III. Ngôn ngữ phi ngữ cảnh và otomat đẩy
xuống.
3.1. Cây và phép thế cây
3.2. Dạng chuẩn Chomsky
3.3. Cây dẫn xuất và các tính chất
3.8. Khái niệm về Otomat đẩy xuống
Chƣơng IV: Cơ bản về chƣơng trình dịch
4.1.Giới thiệu chương trình dịch
4.2.Chương trình dịch
4.2.1. Định nghĩa chương trình dịch
4.2.2. Cấu trúc của chương trình dịch
4.2.3. Cấu trúc tĩnh (cấu trúc logic)
4.2.4. Cấu trúc động
4.2.5. Vị trí của chương trình dịch trong hệ thống dịch
4.3.Sự cần thiết nghiên cứu chương trình dịch
4.4. Bộ phân tích cú pháp

TS
09

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT
L...

TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
BỘ MÔN: KHOA HO
̣
C MA
́
Y TI
́
NH
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÀI GIẢNG
NGÔN NGỮ HÌNH THỨC VÀ ÔTÔMAT
Ngôn ngữ hình thức và Ôtômat
 17204
TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
DÙNG CHO SV NGÀNH : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HẢI PHÒNG - 2008
Bài giảng ngôn ngữ hình thức và ôtômat - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng ngôn ngữ hình thức và ôtômat - Người đăng: Lê Trường Lâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Bài giảng ngôn ngữ hình thức và ôtômat 9 10 180