Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng phân tích thiết kế hệ thống

Được đăng lên bởi Minh Ước
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1719 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

-----***-----

BÀI GIẢNG
PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG
HƢỚNG ĐỐI TƢỢNG

TÊN HỌC PHẦN

: PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ
HỆ THỐNG HƢỚNG ĐỐI TƢỢNG
MÃ HỌC PHẦN
: 17407
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
DÙNG CHO SV NGÀNH : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HẢI PHÒNG - 2011

2

MỤC LỤC
Nội dung
Chƣơng 1. Mô hình đối tƣợng
1.1. Sự phát triển của mô hình đối tượng
1.2. Nền tảng của mô hình đối tượng
1.3. Phần tử cơ bản trong mô hình đối tượng
Chƣơng 2. Lớp và đối tƣợng
2.1. Cơ bản về đối tượng
2.2. Mối quan hệ giữa các đối tượng
2.3. Cơ bản về lớp
2.4. Mối quan hệ giữa các lớp
2.5. Sự tương tác lẫn nhau của lớp và đối tượng
Chƣơng 3. Sự phân loại (Classification).
3.1. Tầm quan trọng của sự phân loại
3.2. Xác định các lớp và đối tượng
Chƣơng 4. Phân tích thiết kế hệ thống hƣớng đối tƣợng sử dụng UML (Unified
Model Language)
4.1. Ngôn ngữ mô hình thống nhất (UML)
4.2. Các biểu đồ (Diagrams)
Chƣơng 5. Quy trình phân tích và thiết kế
5.1. Nền tảng
5.2. Quy trình vĩ mô: Vòng đời của triển khai phần mềm
5.3. Quy trình vi mô: Quá trình phân tích và thiết kế
Chƣơng 6. Một số bài toán cụ thể
6.1. Hệ thống điều khiển: Quản lý hệ thống giao thông
6.2. Ứng dụng mạng lưới: Hệ thống theo dõi kỳ nghỉ

Trang
5
5
8
9
12
12
12
13
15
15
16
16
16
18
18
23
37
37
37
40
44
44
46

3

Tên học phần: Phân tích & Thiết kế hệ thống hướng đối tượng
Loại học phần: 2
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Hệ thống Thông tin
Khoa phụ trách: CNTT.
Mã học phần: 17407
Tổng số TC: 2
TS tiết
Lý thuyết Thực hành/ Xemina Tự học Bài tập lớn Đồ án môn học
45
30
15
0
0
0
Học phần học trƣớc: Phân tích và Thiết kế hệ thống
Học phần tiên quyết: Không yêu cầu.
Học phần song song: Không yêu cầu.
Mục tiêu của học phần:
Cung cấp các kiến thức cơ bản về phân tích, thiết kế hệ thống thông tin tin học hoá theo mô hình
hướng đối tượng sử dụng UML.
Nội dung chủ yếu:
Phương pháp luận phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng; Nguyên tắc và công cụ mô hình hoá
hệ thống; Thiết kế và cài đặt hệ thống hướng đối tượng; Các ví dụ minh hoạ.
Nội dung chi tiết:
PHÂN PHỐI SỐ TIẾT
TÊN CHƢƠNG MỤC
TS LT TH BT KT
Chƣơng 1. Mô hình đối tƣợng
2
2
1.1. Sự phát triển của mô hình đối tượng
1.2. Nền tảng của mô hình đối tượng
1.3. Phần tử cơ bản trong mô hình đối tượng
Chƣơng 2. Lớp và đối tƣợng
2
2
2.1. Cơ bản về đối tượng
2.2. Mối quan hệ giữa các đối tượng
2.3. Cơ bản về lớp
2.4. Mối quan hệ giữa các lớp
2.5. Sự tương tác lẫn nhau của lớp và đối tượng
Chƣơng 3. Sự phân loại ...
1
TRƢỜNG ĐẠI HC HÀNG HI VIT NAM
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
B MÔN H THNG THÔNG TIN
-----***-----
BÀI GING
PHÂN TÍCH & THIT K H THNG
HƢỚNG ĐỐI TƢỢNG
TÊN HC PHN : PHÂN TÍCH & THIT K
H THỐNG HƢỚNG ĐỐI TƢNG
MÃ HC PHN : 17407
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO : ĐẠI HC CHÍNH QUY
DÙNG CHO SV NGÀNH : CÔNG NGH THÔNG TIN
HI PHÒNG - 2011
bài giảng phân tích thiết kế hệ thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng phân tích thiết kế hệ thống - Người đăng: Minh Ước
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
bài giảng phân tích thiết kế hệ thống 9 10 738