Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Được đăng lên bởi quang1793
Số trang: 119 trang   |   Lượt xem: 1310 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân tích thiết kế hệ thống

Trang 1

CHƢƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN
1.1. HỆ THỐNG
Quan điểm của hệ thống xem xét sự vật trong sự thống nhất và trong mối liên hệ
tƣơng tác của các yếu tố tạo thành.
Vậy hệ thống là gì?
Một nhóm các đơn vị phụ thuộc lẫn nhau, có tác đông qua lại một cách thƣờng
xuyên tạo thành một thể thống nhất đƣợc gọi là hệ thống.
Thuật ngữ hệ thống không phải là mới, từ lâu ngƣời ta đã nói đến hệ thống mặt
trời, hệ thống pháp luật, hệ thống tuần hoàn, hệ thống thông tin.
Hệ thống là một tập hợp gồm nhiều phần tử có các mối quan hệ ràng buộc tƣơng
tác lẫn nhau để thực hiện một mục đích chung.
Hay nói từ cách nhìn của ngƣời phân tích: khái niệm hệ thống đƣợc đặc trƣng bởi
cặp bộ ba từ khóa: tập hợp phần tử, mối quan hệ tƣơng tác ràng buộc và mục đích
chung.
1.1.1. Các phần tử của hệ thống
Các phần tử nói đến ở đây là các thành phần hợp thành hệ thống, đƣợc hiểu theo
nghĩa rộng:
 Các phần tử có thể rất đa dạng: chẳng hạn trong hệ thống mặt trời thì các phần
tử là mặt trời, quả đất, hỏa tinh…. , có khi các phần tử lại là những đối tƣợng
trừu tƣợng, nhƣ là một phƣơng pháp, một lập luận, một quy tắc nhƣ trong các hệ
thống tƣ tƣởng.
 Nhƣ vậy các phần tử có thể là rất khác biệt về bản chất, không những giữa các
hệ thống khác nhau, mà có thể ngay trong cùng một hệ thống.
Các phần tử lại không nhất thiết là đơn giản, sơ đẳng mà thƣờng là những thực
thể phức tạp khiến phải xem chúng lại là các hệ thống. Bởi thế, hệ thống thƣờng
có tính phân cấp: hệ thống hợp thành từ nhiều hệ thống con, và trong mỗi hệ
thống con đó lại có các hệ thống nhỏ hơn…
1.1.2. Các quan hệ giữa các phần tử của hệ thống
Khoa Công nghệ Thông tin

Phân tích thiết kế hệ thống

Trang 2

Các phần tử của một hệ thống không phải đƣợc tập hợp một cách ngẫu nhiên rời
rạc mà giữa chúng luôn tồn tại những quan hệ (hay các mối ràng buộc lẫn nhau)
tạo thành một cấu trúc (hay tổ chức).Chẳng hạn trong hệ thống trƣờng học gồm
các cán bộ giảng dạy, nhân viên, học sinh thì giữa họ tồn tại các mối ràng buộc
về phân cấp, phân quyền, các quan hệ đoàn thể, các quan hệ giữa dạy và học…
Cần phân biệt :
 Các quan hệ ổn định, lâu dài
 Các quan hệ bất thƣờng tạm thời
Khi xem xét tính tổ chức hệ thống, đƣơng nhiên phải đề cập trƣớc hết đến các
quan hệ ổn định lâu dài, tuy nhiên ổn định không nhất thiết phải hiểu là hoàn
toàn bất biến tĩnh tại, phần lớn các quan hệ đều có tính biến động, biến động
song vẫn giữ sự ổn định trong tổ chức trong các quan hệ giữa các phần tử.
Các quan hệ tƣơng tá...
Phân tích thiết kế hệ thống Trang 1
Khoa Công nghệ Thông tin



Quan điểm của hệ thống xem xét sự vật trong sự thống nhất và trong mối liên hệ
tƣơng tác của các yếu tố tạo thành.
Vậy hệ thống là gì?
Một nhóm các đơn vị phụ thuộc lẫn nhau, có tác đông qua lại một cách thƣờng
xuyên tạo thành một thể thống nhất đƣợc gọi là hệ thống.
Thuật ngữ hệ thống không phải là mới, từ lâu ngƣời ta đã nói đến hệ thống mặt
trời, hệ thống pháp luật, hệ thống tuần hoàn, hệ thống thông tin.
Hệ thống là một tập hợp gồm nhiều phần tử có các mối quan hệ ràng buộc tƣơng
tác lẫn nhau để thực hiện một mục đích chung.
Hay nói từ cách nhìn của ngƣời phân tích: khái niệm hệ thống đƣợc đặc trƣng bởi
cặp bộ ba từ khóa: tập hợp phần tử, mối quan hệ tƣơng tác ràng buộc và mục đích
chung.
1.1.1. Các 
Các phần tử nói đến ở đây là các thành phần hợp thành hệ thống, đƣợc hiểu theo
nghĩa rộng:
Các phần tử có thể rất đa dạng: chẳng hạn trong hệ thống mặt trời thì các phần
tử là mặt trời, quả đất, hỏa tinh…. , có khi các phần tử lại là những đối tƣợng
trừu tƣợng, nhƣ là một phƣơng pháp, một lập luận, một quy tắc nhƣ trong các hệ
thống tƣ tƣởng.
Nhƣ vậy các phần tử có thể là rất khác biệt về bản chất, không những giữa các
hệ thống khác nhau, mà có thể ngay trong cùng một hệ thống.
Các phần tử lại không nhất thiết là đơn giản, sơ đẳng mà thƣờng là những thực
thể phức tạp khiến phải xem chúng lại là các hệ thống. Bởi thế, hệ thống thƣờng
có tính phân cấp: hệ thống hợp thành từ nhiều hệ thống con, và trong mỗi hệ
thống con đó lại có các hệ thống nhỏ hơn…

Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Người đăng: quang1793
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
119 Vietnamese
Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống thông tin 9 10 951