Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng phân tích thiết kế hệ thống

Được đăng lên bởi Zota Mith
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 4088 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trường Cao đẳng KT-KT Quảng nam

CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
1.1. KHÁI NIỆM VỀ HTTT QUẢN LÝ.
- Hệ thống : Là tập hợp các phần tử có những mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau,
cùng hoạt động chung cho một số mục tiêu nào đó, thực hiện trao đổi vào / ra với
môi trường ngoài.
Hệ thống còn là tập hợp những tư tưởng những nguyên tắc, quy tắc liên kết
với nhau một cách logic làm thành một thể thống nhất.
- Hệ thống quản lý: Là hệ thống có mục đích mang lại lợi nhuận hoặc lợi ích
nào đó, có sự tham gia của con người và có sự trao đổi thông tin. Hệ thống quản lý
chia thành hai hệ thống con:
+ Hệ tác nghiệp (trực tiếp sản xuất): Gồm con người, phương tiện,
phương pháp trực tiếp thực hiện mục tiêu đề ra.
+ Hệ quản lý (gián tiếp sản xuất): Gồm con người, phương tiện, phương
pháp cho phép điều khiển hoạt động của hệ thống bao gồm hai hệ con:
Hệ quyết đinh: Đưa ra các quyết định.
Hệ xử lý thông tin: Xử lý thông tin.
- Hệ thống thông tin: Là hệ thống sử dụng công nghệ thông tin để thu nhập,
truyền, lưu trữ, xử lý và biểu diễn thông tin trong một hay nhiều quá trình kinh
doanh.
1.2. VAI TRÒ VÀ NHIỆMVỤ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN:
1.2.1. Vai trò: Hệ thống thông tin đóng vai trò trung gian giữa hệ thống con
tác nghiệp và hệ thống con quyết định và là trung gian giữa môi trường và hệ thống
tổ chức.

Hệ quyết định

Hệ thông tin

Hệ tác nghiệp

1.2.2 Nhiệm vụ:
- Đối ngoại: Hệ thống thông tin thu nhân thông tin từ môi trường ngoài, đưa
thông tin ra ngoài. Vd : Thông tin về giá cả, thị trường, sức lao động, nhu cầu hàng
hóa…
- Đối nội: HTTT là cầu nối liên lạc giữa các bộ phận hệ thống kinh doanh dịch
vụ, nó cung cấp các thông tin cho hệ tác nghiệp, hệ quyết định nhằm phản ánh tình
Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống

Trang 1

Trường Cao đẳng KT-KT Quảng nam

trạng nội bộ của cơ quan, tổ chức trong hệ thống và tình trang hoạt động của hệ
thống.
1.2.3 Các thành phần của HTTT:
Nếu không kể đên con người và phương tiện thi HTTT còn lại bao gồm 2
thành phàn chinh là Dữ liệu và Xử lý
- Dữ liệu: Là các thông tin có cấu trúc, là nguyên liệu của hệ thống thông tin,
đươc biễu diễn dưới nhiều dạng như văn bản, tiếng nói, hình vẽ… và những vật
mang tin như giấy tờ, băng từ…
- Các xử lý: dữ liệu đầu vào qua các xử lý trở thành các thông tin đầu ra.

Dữ liệu

Xử lý dữ liệu

Thông tin

Dữ liệu môn
học
Dữ liệu thi

Tổng hợp dữ liệu

Bảng điểm
tổng hợp

Dữ liệu SV

1.3. CÁC GIAI ĐOẠN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG:
1.3.1. Giai đoạn khảo xác hiện trạng và xác lập dự án:
Thu thập thô...
Trường Cao đẳng KT-KT Quảng nam
CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
1.1. KHÁI NIỆM VỀ HTTT QUẢN LÝ.
- Hệ thống : Là tập hợp các phần tử có những mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau,
cùng hoạt động chung cho một số mục tiêu nào đó, thực hiện trao đổi vào / ra với
môi trường ngoài.
Hệ thống còn tập hợp những tưởng những nguyên tắc, quy tắc liên kết
với nhau một cách logic làm thành một thể thống nhất.
- Hệ thống quản lý: hệ thống mục đích mang lại lợi nhuận hoặc lợi ích
nào đó, sự tham gia của con người sự trao đổi thông tin. Hệ thống quản
chia thành hai hệ thống con:
+ Hệ tác nghiệp (trực tiếp sản xuất): Gồm con người, phương tiện,
phương pháp trực tiếp thực hiện mục tiêu đề ra.
+ Hệ quản lý (gián tiếp sản xuất): Gồm con người, phương tiện, phương
pháp cho phép điều khiển hoạt động của hệ thống bao gồm hai hệ con:
Hệ quyết đinh: Đưa ra các quyết định.
Hệ xử lý thông tin: Xử lý thông tin.
- Hệ thống thông tin: hệ thống sử dụng công nghệ thông tin để thu nhập,
truyền, lưu trữ, xử lý biểu diễn thông tin trong một hay nhiều quá trình kinh
doanh.
1.2. VAI TRÒ VÀ NHIỆMVỤ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN:
1.2.1. Vai trò: Hệ thống thông tin đóng vai trò trung gian giữa hệ thống con
tác nghiệp hệ thống con quyết định trung gian giữa i trường hệ thống
tổ chức.
1.2.2 Nhiệm vụ:
- Đối ngoại: Hệ thống thông tin thu nhân thông tin từ môi trường ngoài, đưa
thông tin ra ngoài. Vd : Thông tin về giá cả, thị trường, sức lao động, nhu cầu hàng
hóa…
- Đối nội: HTTT là cầu nối liên lạc giữa các bộ phận hệ thống kinh doanh dịch
vụ, cung cấp các thông tin cho hệ tác nghiệp, hệ quyết định nhằm phản ánh tình
Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống Trang
1
Hệ quyết định
Hệ thông tin
Hệ tác nghiệp
bài giảng phân tích thiết kế hệ thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng phân tích thiết kế hệ thống - Người đăng: Zota Mith
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
bài giảng phân tích thiết kế hệ thống 9 10 737