Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Powerpoint

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 3166 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giáo trình Microsoft PowerPoint 2007 – Version 1.1
MỤC LỤC
CHƢƠNG I. CÁCH TẠO BÀI THUYẾT TRÌNH ĐƠN GIẢN ............................................................ 6
1.

2.

3.

LÀM QUEN NHANH VỚI POWERPOINT 2007 .................................................................... 6
1.1.

Khởi động PowerPoint 2007 .............................................................................................. 6

1.2.

Làm quen với giao diện mới ............................................................................................... 6

1.3.

Không gian làm việc của PowerPoint 2007........................................................................ 9

1.4.

Tìm hiểu về thƣ viện (Gallery) ........................................................................................... 9

1.5.

Khám phá những chức năng khác không hiện trên Ribbon .............................................. 10

1.6.

Sử dụng Quick Access Toolbar ........................................................................................ 10

1.7.

Thay đổi góc nhìn cho bài thuyết trình ............................................................................. 10

1.8.

Phím tắt của PowerPoint 2007 ......................................................................................... 11

CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN................................................................................................ 11
2.1.

Khung OutLine, Slide notes, Slide ................................................................................... 11

2.2.

Menu và các thanh công cụ (Toolbar) .............................................................................. 12

CÁC THAO TÁC CƠ BẢN ..................................................................................................... 13
3.1.

Thêm slide mới vào bài thuyết trình ................................................................................. 13

3.2.

Lƣu – Đóng và mở File PowerPoint ................................................................................. 14

3.3.

Chọn kiểu dàn trang (layout) cho slide............................................................................. 14

3.4.

Nhập nội dung văn bản vào slide ..................................................................................... 16

3.5.

Chèn slide từ một bài thuyết trình khác. ........................................................................... 16

3.6.

Tạo ra những ghi chú cho ngƣời thuyết trình (speaker notes) ..........
Giáo trình Microsoft PowerPoint 2007 Version 1.1
Khoa CNTT Trƣờng Đại hc Đông Á Trang 1
MỤC LỤC
CHƢƠNG I. CÁCH TẠO BÀI THUYẾT TRÌNH ĐƠN GIẢN ............................................................ 6
1. LÀM QUEN NHANH VỚI POWERPOINT 2007 .................................................................... 6
1.1. Khởi động PowerPoint 2007 .............................................................................................. 6
1.2. Làm quen với giao diện mới ............................................................................................... 6
1.3. Không gian làm việc của PowerPoint 2007........................................................................ 9
1.4. Tìm hiểu về thƣ viện (Gallery) ........................................................................................... 9
1.5. Khám phá những chức năng khác không hiện trên Ribbon .............................................. 10
1.6. Sử dụng Quick Access Toolbar ........................................................................................ 10
1.7. Thay đổi góc nhìn cho bài thuyết trình ............................................................................. 10
1.8. Phím tắt của PowerPoint 2007 ......................................................................................... 11
2. CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN................................................................................................ 11
2.1. Khung OutLine, Slide notes, Slide ................................................................................... 11
2.2. Menu và các thanh công cụ (Toolbar) .............................................................................. 12
3. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN ..................................................................................................... 13
3.1. Thêm slide mới vào bài thuyết trình ................................................................................. 13
3.2. Lƣu – Đóng và mở File PowerPoint ................................................................................. 14
3.3. Chọn kiểu dàn trang (layout) cho slide ............................................................................. 14
3.4. Nhập nội dung văn bản vào slide ..................................................................................... 16
3.5. Chèn slide từ một bài thuyết trình khác. ........................................................................... 16
3.6. Tạo ra những ghi chú cho ngƣời thuyết trình (speaker notes) .......................................... 17
3.7. Các mẫu thiết kế theo chủ đề (themes) ............................................................................. 18
CHƢƠNG II. ĐỊNH DẠNG SLIDE ..................................................................................................... 19
1. Chọn lại theme và sử dụng Theme Color .................................................................................. 19
Bài giảng Powerpoint - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Powerpoint - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Bài giảng Powerpoint 9 10 833