Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng SEO onpage

Được đăng lên bởi Hà Trường Giang
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 925 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THỰCHÀNHTỐIƯU
BÀIVIẾTCHUẨNSEO

SEOlàgì?

SEO
Làmộttổhợpcácphươngpháckhác
nhauđểtốiưuhóawebsitenhằmthâ
nthiệnhơnvớicôngcụtìmkiếm.

Googlehoạtđộngnhưthếnào?

Googletungranhiềuspiderđểtìmkiếmthôngtin

Spiderpháthiện, dichuyểndựatrêncácđườngliênkết

Lưudữcác“bảnchụp”củawebsitevàodatabase

Phânloạiwebsitevàocáccategory

Xửlýdữliệuvàxếphạngwebsite

Côngcụnghiêncứutừkhóa?

Google adword

Google Search Box

•

Những gợi ý về từ

keyword tool

•

khóa mở rộng

•

Chất lượng từ khóa

ubersuggest.org

Những gợi ý về từ
khóa

•

Lượng search của

tốt vì thói quen người

từng từ khóa hàng

dùng

tháng

•

Rất nhiều gợi ý về
các từ khóa mở rộng

Google SearchBox?

Google adword keyword tool

Ubersuggest.org

Ubersuggest.org

1.VàoUbersuggest.org
2.Gõtừkhóa
3.Clickchọn“Suggest”
4.Clickchọn“Select all keywords”
5.Cộtbênphải,chọn“Get”

Các yếu tố phân bổ từ khóa ?
Muốn lên top từ khóa

1.Chứa từ khóa

1.Từ khóa xuất hiện 2 – 3 lần

nào chúng ta cần đặt

2.Từ khóa xuất hiện ngay khi mở

2.Độ dài tiêu chuẩn: 156 – 168 ký

đầu

tự

3.Độ dài <= 70 ký tự

3.Từ khóa xuất hiện ngay khi bắt

4.Mật độ từ khóa lặp lại 2- 3lần

đầu và phân bổ đều

nó trong liên kết, sử
dụng đúng từ khóa đó
vào anchort text

5.Mỗi trang (page) phải 1 title
khác nhau

Description
Description

Title
Title

AnchorText
AnchorText

Các yếu tố phân bổ từ khóa ?

1.Từ khóa xuất hiện trong

1.Phải chứa từ khóa trong H1,

1. Tên file ảnh chứa từ khóa, sử

URL

H2, H3

dụng dấu gạch ngang hoặc gạch

2.Độ dài tiêu chuẩn: 75 –

2.H1 chứa từ khóa chính.

92 ký tự

3.Mỗi trang chỉ được có 1 thẻ H1
4.H2, H3 chứa từ khóa chính và
từ khóa mở rộng.

dưới thay cho dấu cách
2. Alt ảnh chứa từ khóa, độ dài
<70 ký tự, các alt phải khác
nhau
3. Title ảnh chứa từ khóa

Hình
Hình ảnh
ảnh

Heading
Heading

URL
URL

Các yếu tố phân bổ từ khóa ?

1.TừkhóaxuấthiệntrongURL
2.Độdàitiêuchuẩn: 75 –
92kýtự

1.Phải chứa từ khóa trong H1,

1. Tên file ảnh chứa từ khóa, sử

H2, H3

dụng dấu gạch ngang hoặc gạch

2.H1 chứa từ khóa chính.
3.Mỗitrangchỉđượccó1thẻH1
4.H2,H3chứatừkhóachínhvàtừkh
óamởrộng.

dưới thay cho dấu cách
2. Alt ảnh chứa từ khóa, độ dài
<70 ký tự, các alt phải khác
nhau
3. Title ảnh chứa từ khóa

Hình
Hình ảnh
ảnh

Heading
Heading

URL
URL

15tiêuchívềtừkhóa?
1.TừkhóaphảixuấthiệntrongTitle
2.TừkhóaxuấthiệnngaykhimởđầuTitle
3.TiêuđềbàiviếtchứatừkhóavànằmtrongH1
4.TừkhóatrongURLcủabàiviết
5.Từkhóaxuấthiệntrong150kýtựđầutiên
6.Từ khóa được phân bổ đều trong phần văn bản
7.Từ khóa nằm trong các thẻ H2, H3
8.Từkh...
THỰCHÀNHTỐIƯU
BÀIVIẾTCHUẨNSEO
bài giảng SEO onpage - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng SEO onpage - Người đăng: Hà Trường Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
bài giảng SEO onpage 9 10 178