Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Sử dụng Microsoft Excel

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 652 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỬ DỤNG
Microsoft Excel

Nội dung
• 3.1: Làm quen với MS-Excel 2010
• 3.2: Soạn thảo nội dung bảng tính
• 3.3: Thao tác định dạng
• 3.4: Công thức và hàm
• 3.5: Biểu đồ và đồ thị

• 3.6: Hoàn thiện trang bảng tính và in ấn

2

3.1 Làm quen với MS-Excel 2010
• Những thao tác đầu tiên với MS-Excel
• Thao tác cơ bản trên bảng tính

• Bài tập tổng hợp

3

Những thao tác đầu tiên với MS-Excel
•
•
•
•
•
•
•

Khởi động MS-Excel
Tạo bảng tính mới theo mẫu mặc định
Mở một tệp đã ghi trên ổ đĩa
Ghi lưu bảng tính vào ổ đĩa
Ghi lưu bảng tính dưới một tên khác
Ghi bảng tính theo kiểu tệp tin khác
Đóng bảng tính, đóng chương trình MS-Excel

4

Những thao tác đầu tiên với MS-Excel
• Khởi động MS-Excel
 Cách 1: Nhắp chuột vào nút

Start All Programs

 Microsoft Excel

 Cách 2: Nhắp đúp chuột vào biểu tượng
Microsoft Excel có trên màn hình Desktop

5

Những thao tác đầu tiên với MS-Excel
• Khởi động MS-Excel
 Giới thiệu bảng tính của Excel
Sổ bảng tính – workbook (*.xlsx)
Trang bảng tính – sheet (sheet1, sheet2, …)
Các cột – A, B, C,…Z, AA, AB …IV

Các hàng – 1, 2, 3, …65536
Các ô – A1, B1,… IV65536

6

Những thao tác đầu tiên với MS-Excel
• Khởi động MS-Excel
 Cửa sổ bảng tính
Thanh tiêu đề
Thanh thực đơn lệnh
Thanh công cụ

Thanh công thức
Đường viền ngang, dọc
Thanh trượt

Thanh trạng thái

7

Những thao tác đầu tiên với MS-Excel
• Tạo bảng tính mới theo mẫu mặc định
 Cách 1: Nhắp chuột vào biểu tượng
trên thanh công cụ

New

 Cách 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N
 Cách 3: Vào menu File/New…/Blank
Workbook

8

Những thao tác đầu tiên với MS-Excel
• Mở một tệp đã ghi trên ổ đĩa (Open)
 C1: Kích chuột vào biểu tượng Open

trên Toolbar

 C2: Ấn tổ hợp phím Ctrl+O
 C3: Vào menu File/Open…


1. Chọn nơi chứa tệp
2. Chọn tệp cần mở
3. Bấm nút Open
để mở tệp

Bấm nút
Cancel để hủy
lệnh mở tệp
9

Những thao tác đầu tiên với MS-Excel
• Ghi tệp vào ổ đĩa (Save)
 C1: Kích chuột vào biểu tượng Save

 C2: Ấn tổ hợp phím Ctrl+S.
 C3: Vào menu File/Save.


Nếu tệp đã được ghi trước từ trước thì lần ghi tệp hiện
tại sẽ ghi lại sự thay đổi kể từ lần ghi trước (có cảm
giác là Excel không thực hiện việc gì).



Nếu tệp chưa được ghi lần nào sẽ xuất hiện hộp thoại
Save As, chọn nơi ghi tệp trong khung Save in, gõ tên
tệp cần ghi vào khung File name, ấn nút Save.

10

Những thao tác đầu tiên với MS-Excel
• Ghi lưu bảng tính dưới một tên khác
 Nhắp chuột vào thực đơn lện File  Save as
 Chọn thư mục chứa tệp tin trong hộp Save in
 Nhập tên mới vào hộp F...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Sử dụng Microsoft Excel - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài giảng Sử dụng Microsoft Excel 9 10 766