Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Thiết kế web với HTML

Được đăng lên bởi anhcubk
Số trang: 218 trang   |   Lượt xem: 7431 lần   |   Lượt tải: 34 lần
THIẾT KẾ WEB
VỚI HTML

Tài liệu tham khảo
1.

Tự học HTML và XHTML trong 24 giờ.
Lê Minh Phương
2. Những bài thực hành HTML
Đinh Xuân Lâm
3. Thiết kế quảng cáo và tiếp thị trên web
HTML.
Ngọc Anh Thư Press
4. Thiết kế và xuất bản trang Web với
HTML.
NXB Thống Kê

Thiết kế web với HTML

2

Bài Mở Đầu
1. HTML là gì?
HyperText Markup Language (HTML) –
Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. Bao
gồm các đoạn mã chuẩn với các quy ước
được thiết kế để tạo các trang Web và
được hiển thị bởi các trình duyệt Web.
Thiết kế web với HTML

3

Web Page (Trang Web): Là tài liệu
HTML.
Web site: Là một số các trang Web liên
kết với nhau.
World Wide Web (www): Là dịch vụ toàn
cầu của Internet mà HTML là nền tảng.

Thiết kế web với HTML

4

2. Những ứng dụng của HTML
–

HTML là nền tảng của World Wide
Web, một dịch vụ toàn cầu của
Internet.

–

HTML để thiết kế Web trên mạng
Internet, tạo tài liệu, gửi cáo thị... cho
các công ty, cá nhân.

Thiết kế web với HTML

5

3. Trình soạn thảo trong quá trình học
–

Sử dụng trình soạn thảo NotePad có sẵn
trong Windows.
Start\Programs\Accessories\NotePad

–

Hoặc một trình soạn thảo bất kỳ trong
windows.

–

FrontPage, DreamWare, Visual Studio...

Thiết kế web với HTML

6

4. Những vấn đề cần quan tâm khi
thiết kế Web
–

Tổ chức tài liệu: tựa đề, tiêu đề, đoạn
văn, đường kẻ ngang, danh sách, bảng.

–

Thu ngắn văn bản.

–

Bố trí hình ảnh nhỏ gọn, hợp lý.

Thiết kế web với HTML

7

Bài 1
Tạo chương trình đầu
tiên
1.1 Tạo một trang Web mới.
- Mở môi trường mà bạn muốn soạn thảo tài liệu
HTML..
- Sử dụng chương trình soạn thảo NotePad: Start ->
Program -> Accessories -> NotePad.
•Chú ý:

+ Khi ghi tài liệu HTML vào ổ đĩa nhớ ghi đầy đủ phần
mở rộng
+ Nếu sử dụng môi trường soạn thảo là NotePad trên
Windows thì ghi ghi tài liệu HTML vào ổ đĩa fải chọn
Encoding là UTF-8 để hikến thvới HTML việt. 8
Thiết ể web ị tiếng

1.2. Tag (thẻ) HTML là gì?

Khi moät Web browser hieån thò moät trang Wed, Web
Browser seõ ñoïc töø moät file vaên baûn ñôn giaûn vaø tìm
kieám nhöõng ñoaïn maõ ñaëc bieät hay nhöõng Tag ñöôïc
ñaùnh daáu bôûi kyù hieäu < vaø >.
* Tag mang thoâng tin
<tag_name> String of text </tag_name>
Trong đó:

* Tag roãng:

<tag_name>: tag bắt đầu.
</tag_name>: tag kết thúc.
<tag_name>
Thiết kế web với HTML

9

Tag

• Ví dụ:
<h2>Chúc mừng bạn đến với HTML</h2>
<p>

Tag

Chúc bạn học tốt!
Tag kết
thúc

Thiết kế web với HTML

10

* Web browser
– Là trình duyệt Web, ví dụ: Microsoft
Internet Explorer, FireFox, Opera,
Netscape...

Thiết kế ...
THI T K WEB
THI T K WEB
V I HTML
V I HTML
Bài giảng Thiết kế web với HTML - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Thiết kế web với HTML - Người đăng: anhcubk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
218 Vietnamese
Bài giảng Thiết kế web với HTML 9 10 179