Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng tin học chuyên ngành - Th.S Phạm Gia Tùng

Được đăng lên bởi Yêu Chuông Gió
Số trang: 120 trang   |   Lượt xem: 4149 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ
KHOA TÀI NGUYÊN ĐẤT & MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

---------------W”X---------------

BÀI GIẢNG

TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH
(Dùng cho Sinh viên ngành Quản lý đất đai)

BIÊN SOẠN: PHẠM GIA TÙNG

Tài liệu lưu hành nội bộ
Huế, 2010

CHƯƠNG 1: ỨNG DỤNG TIN HỌC BÌNH SAI SỐ LIỆU ĐO ĐẠC
1.1. Những vấn đề cơ bản về bình sai số liệu trong đo đạc
1.1.1. Khái niệm về bình sai và phương pháp bình sai
Trong quá trình đo đạc, thực tế chúng ta không thể xác định được giá trị
đúng của đại lượng đo chính vì vậy trong đo đạc luôn tồn tại sai số.
Để tăng độ chính xác, chúng ta thường đo thừa các yếu tố để kiểm tra.
Quá trình loại bỏ bớt các sai số trong đo đạc đến một mức độ nào đó có thể
chấp nhận được các kết quả là gần đúng thì được gọi là bình sai.
Phân loại phương pháp bình sai:
+ Bình sai gần đúng
Tách các kết quả đo ra thành từng nhóm dữ liệu mà nó đồng nhất về tính
chất rồi tiến hành bình sai nội bộ từng nhóm một mà không kể ảnh hưởng đến
nhóm khác. Ví dụ như bình sai góc đo trong một lưới đường chuyền rồi sử
dụng các góc đo đó để tính độ dài các cạnh.
+ Bình sai tuyệt đối
Tiến hành bình sai đồng thời các kết quả đo. Hiện nay thường sử dụng
phương pháp số bình phương nhỏ nhất (Phương pháp Gauss).
Bản chất của bình sai theo phương pháp bình phương nhỏ nhất là như
sau: Giả sử chúng ta đo n đại lượng góc là L1’, L1’ ...Ln’. Chúng ta đi tìm các
đại lượng gần đúng là:

L1 = L1’ + v1
L2 = L2’ + v2
......................
Ln = Ln’ + vn

Với các trọng số tương ứng là P1, P2,....Pn Khi đó: v1, v2,...vn. được gọi là
các số hiệu chỉnh. Các giá trị L1, L2, ...Ln. được gọi là các giá trị hiệu chỉnh.
Lúc đó phải đảm bảo [Pvv] = P1v12 + P2v22 + ......+ Pnvn2 đạt Min

Biên soạn: Phạm Gia Tùng
Bộ môn Công nghệ QLĐĐ, Khoa TNĐ&MTNN, Trường ĐH Nông lâm Huế

1

1.1.2. Quy trình bình sai gián tiếp và bình sai trực tiếp
1.1.2.1.Quy trình bình sai gián tiếp (Bình sai tham số)
Để thực hiện được việc bình sai gián tiếp, cần phải tiến hành theo quy
trình như sau:
- Xác định rõ được các đại lượng đo (n), các đại lượng cần đo (k) và đại
lượng đo thừa (r = n - k).
- Chọn ẩn số (Chọn ẩn số bằng số đại lượng cần đo và phải độc lập với
nhau).
- Lập hệ phương trình kết quả đo (số phương trình bằng số đại lượng đo
và không suy ra nhau).
- Lập phương trình số hiệu chỉnh.
- Tuyến tính hóa hệ phương trình số hiệu chỉnh. (Sử dụng khai triển
Taylor)
- Từ hệ số của hệ phương trình số hiệu chỉnh, lập hệ phương trình chuẩn
của các ẩn số.
- Giải hệ phương trìn...
TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG LÂM HU
KHOA TÀI NGUYÊN ĐẤT & MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIP
B MÔN CÔNG NGH QUN LÝ ĐẤT ĐAI
---------------WX---------------
BÀI GING
TIN HC CHUYÊN NGÀNH
(Dùng cho Sinh viên ngành Qun lý đất đai)
BIÊN SON: PHM GIA TÙNG
Tài liu lưu hành ni b
Huế, 2010
Bài giảng tin học chuyên ngành - Th.S Phạm Gia Tùng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng tin học chuyên ngành - Th.S Phạm Gia Tùng - Người đăng: Yêu Chuông Gió
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
120 Vietnamese
Bài giảng tin học chuyên ngành - Th.S Phạm Gia Tùng 9 10 187