Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Tin học đại cương GV. Huỳnh Thị Thu Thủy

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 688 lần   |   Lượt tải: 1 lần
5/10/2013

TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
HỌC PHẦN WINDOWS

Số ĐVHT: 3
Số Tiết LT: 45
GV: Huỳnh Thị Thu Thủy

Gv: Huỳnh Thị Thu Thủy

Bài 1: Kiến thức cơ bản về CNTT
và máy tính
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Hệ đếm trong máy tính
a. Hệ
ệ thập
ập p
phân

Hệ
ệ đế
đếm ttrong
o g máy
áy ttính
Đơn vị lưu trữ
Tập tin – thư mục
Kiến trúc tổng quát của máy tính
gq
quan về mạng
ạ g máy
y tính
Tổng
Virus tin học

Gv: Huỳnh Thị Thu Thủy

2

– Hệ thập phân sử dụng 10 ký số khác
nhau là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

3

Gv: Huỳnh Thị Thu Thủy

4

1

5/10/2013

1. Hệ đếm trong máy tính(tt)

1. Hệ đếm trong máy tính(tt)

b. Hệ nhị phân

c. Hệ
ệ thập
ập lục
ụ phân
p

– Gồm 2 chữ số: 0 và 1.
– Mỗi chữ số nhị phân gọi là Bit (viết tắt từ chữ

• Hệ thập lục phân có 16 ký tự gồm 10 chữ

Binary digit).

số từ 0 đến 9, và 6 chữ in A, B, C, D, E, F

– Hệ nhị phân tương ứng với 2 trạng thái của

để biểu diễn các giá trị số tương ứng là

các linh kiện điện tử trong máy tính chỉ có: Đóng

10, 11, 12, 13, 14, 15.

(có điện) ký hiệu là 1 và tắt (không điện) ký hiệu
là 0.
Gv: Huỳnh Thị Thu Thủy

5

1. Hệ đếm trong máy tính(tt)
Hệ
ệ thập
ập p
phân

Gv: Huỳnh Thị Thu Thủy

6

1. Hệ đếm trong máy tính(tt)

Hệ
ệ thập
ập lục
ụ phân
p

Hệ nhị phân
Tùy thuộc vào từng dạng phần mềm và cách xử
lý mà
à có
ó yêu
ê cầu
ầ những
hữ hệ đơn
đ
vịị khác
khá nhau
h là
hệ nhị phân, hệ thập lục phân, hệ thập phân.

Dec
0
1
2
3
4
5
6
7

Bin
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111

Hex
0
1
2
3
4
5
6
7

Dec
8
9
10
11
12
13
14
15

Bin
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

Hex
8
9
A
B
C
D
E
F

Bộ xử lý của máy tính dùng hệ nhị phân làm đơn vị
Gv: Huỳnh Thị Thu Thủy

7

Gv: Huỳnh Thị Thu Thủy

8

2

5/10/2013

3- Tập tin – Thư mục

2- Đơn vị lưu trữ

a. Tập tin(tệp) (File):

- Đơn vị cơ bản nhất là Byte.
- Một byte chứa được 1 kí tự
- Các bội số của Byte:
-

KB(Kilobyte), 1 KB=1024 bytes
MB(Megabyte), 1 MB=1024
MB 1024 KB
GB(Gigabyte), 1 GB=1024 MB
TB(Terabyte), 1 TB=1024 GB

Chứa những thông tin cần ghi vào đĩa

•

Tên tập tin gồm:
– Tên chính
– Tên mở rộng
– Tên chính và tên mở rộng cách nhau bởi (.)

Gv: Huỳnh Thị Thu Thủy

9

3. Tập tin – Thư mục

Gv: Huỳnh Thị Thu Thủy

10

3. Tập tin – Thư mục

• Kích thước tập tin được tính bằng
byte hoặc các bội số của byte.

• Các thao tác trên thư mục
ụ (Folder):
(
)
Tạo Folder

• Ví dụ: BAITAP1.DOC, BAITAP1.XLS,…

b.Thư mục (Folder)

Đổi tên Folder
Xoá Folder

• Cặp hồ sơ, ngăn kéo,. . .

Sao chép Folder

• Folder: chứa Folder con, tập tin(File)
Gv: Huỳnh Thị Thu Thủy

•

Di ch...
5/10/2013
1
TIN HC ĐẠI CƯƠNG
S ĐVHT: 3
S Tiết LT: 45
GV: Hunh Th Thu Thy
GV:
Hunh
Th
Thu
Thy
HC PHN WINDOWSHC PHN WINDOWS
Gv:HunhThịThuThy2
Bài 1: Kiếnthccơ bnv CNTT
và máy tính
1. H
đế
m
t
r
o
n
g
m
áy
t
ính
đế to g áyt
2. Đơn v lưu tr
3. Tp tin – thư mc
4. Kiến trúc tng quát ca máy tính
5. T
n
g
q
uan v m
n
g
y
tính
Gv:HunhThịThuThy3
gq gy
6. Virus tin hc
1. H đếm trong máy tính
a. H
th
p
p
hân
p
p
–H thp phân s dng 10 ký s khác
nhau là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Gv:HunhThịThuThy4
Bài giảng Tin học đại cương GV. Huỳnh Thị Thu Thủy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Tin học đại cương GV. Huỳnh Thị Thu Thủy - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài giảng Tin học đại cương GV. Huỳnh Thị Thu Thủy 9 10 708