Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng tin học đại cương

Được đăng lên bởi caoboidhg
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 3077 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁ Y TÍ NH
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI GIẢNG

TIN HỌC ĐẠI CƢƠNG

TÊN HỌC PHẦN: TIN HỌC ĐẠI CƢƠNG
MÃ HỌC PHẦN: 17202
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
DÙNG CHO SV NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HẢI PHÒNG - 2008

MỤC LỤC
Chƣơng 1. Đại cƣơng về tin học .............................................................................................. 1
1.1. Thông tin và xử lý thông tin, đơn vị đo thông tin .................................................. 1
1.2. Xử lý thông tin ....................................................................................................... 2
1.3. Ứng dụng công nghệ thông tin ............................................................................... 3
Chƣơng 2. Nguyên lý biểu diễn và xử lý thông tin ................................................................ 4
2.1. Kiến trúc chung của máy tính điện tử .................................................................... 4
2.2. Nguyên lý Von Neumann....................................................................................... 4
2.3. Các thiết bị của máy tính........................................................................................ 5
2.4. Biểu diễn thông tin trong máy tính ........................................................................ 5
Chƣơng 3. Hệ điều hành .......................................................................................................... 6
3.1. Chức năng của hệ điều hành .................................................................................. 6
3.2. Sự phát triển các hệ điều hành ............................................................................... 6
3.3. Hệ điều hành MS DOS........................................................................................... 6
3.4. Hệ điều hành MS WINDOWS ............................................................................. 12
3.5. Giới thiệu hệ điều hành Unix và Linux ................................................................ 14
Chƣơng 4. Mạng máy tính, Internet và tội phạm tin học ................................................... 14
4.1. Mạng máy tính ..................................................................................................... 15
4.2. Internet ................................................................................................................. 15
4.3. Tội phạm tin học ...............................................................

TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
BỘ MÔN: KHOA HO
̣
C MA
́
Y TI
́
NH
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÀI GIẢNG
TIN HỌC ĐẠI CƢƠNG
: TIN HỌC ĐẠI CƢƠNG
17202
TRÌNH : ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
DÙNG CHO SV NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HẢI PHÒNG - 2008
Bài giảng tin học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng tin học đại cương - Người đăng: caoboidhg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Bài giảng tin học đại cương 9 10 536