Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng tin học trong hóa học

Được đăng lên bởi quoctoank3715
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 758 lần   |   Lượt tải: 1 lần
®¹I häc th¸i nguyªn
tr−êng ®¹I häc s− ph¹m
Khoa Ho¸ häc

TS Mai Xu©n Tr−êng
DĐ : 0912.739.257 CQ : 0280.3856.853 NR 0280.3759.402

Bµi gi¶ng

Tin häc øng dông trong ho¸ häc
(2 tÝn chØ)

(TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ)

Th¸i nguyªn, 2011

TS Mai Xu©n Tr−êng - Tr−êng §¹i häc S− ph¹m - §¹i häc Th¸i Nguyªn
Më ®Çu

Tin häc trong hãa häc (chemometric) hay ho¸ tin (computational
chemistry) lµ danh tõ dïng ®Ó chØ mét lÜnh vùc khoa häc kÕt hîp to¸n
häc - mµ chñ yÕu lµ ph−¬ng ph¸p tÝnh - víi m¸y tÝnh ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n ho¸ häc.
Ho¸ tin bao giê còng ®−îc cÊu thµnh bëi ba yÕu tè: thuËt to¸n (algorithm), ®o¹n
ch−¬ng tr×nh m¸y tÝnh (computer code) vµ néi dung ho¸ häc.
Tin häc øng dông trong hãa häc cã thÓ hiÓu lµ c¸c ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n trªn
m¸y tÝnh ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n ho¸ häc vµ kh«ng cã tÝnh ®Æc thï ®Çy ®ñ. Tøc lµ cã thÓ
cã nh÷ng ph−¬ng ph¸p chØ dïng ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n ho¸ häc, th−êng lµ nh÷ng ph−¬ng
ph¸p tæ hîp cÊu thµnh bµi to¸n lín nh− ho¸ l−îng tö (quantum chemistry), m« pháng
®éng lùc ph©n tö l−îng tö (quantum molecular dynamics simulation), vµ cã nh÷ng
ph−¬ng ph¸p kh«ng chØ ®−îc dïng trong ho¸ häc mµ cßn dïng trong c¸c lÜnh vùc
kh¸c. C¸c ph−¬ng ph¸p nµy, ®Æc biÖt lµ trong viÖc khai th¸c d÷ liÖu (datamining),
th−êng lµ nh÷ng ph−¬ng ph¸p ®¬n, kh«ng qu¸ phøc t¹p vµ xuÊt ph¸t tõ nh÷ng bµi to¸n
c¬ b¶n trong to¸n häc vÒ ph−¬ng ph¸p tÝnh nh−: ph−¬ng ph¸p håi quy phi tuyÕn, gi¶i
hÖ ph−¬ng tr×nh vi ph©n, läc Kalman (Kalman filter), m¹ng n¬ron, ...
Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, sù ph¸t triÓn c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh, thuËt to¸n, c¸c
bµi to¸n ho¸ häc, c¸c phÇn mÒm tÝnh to¸n øng dông trong ho¸ häc vµ sè l−îng
ng−êi sö dông ngµy cµng nhiÒu. §Ó phôc vô c«ng t¸c gi¶ng d¹y vµ häc tËp tin häc
øng dông trong hãa häc, chóng t«i ®· biªn so¹n bµi gi¶ng "Tin häc øng dông trong
ho¸ häc". HiÖn nay cã rÊt nhiÒu thuËt to¸n, phÇn mÒm còng nh− c¸c bµi to¸n ho¸
tin øng dông ®· ®−îc t¶i lªn m¹ng INTERNET, b¹n cã thÓ t×m thÊy trªn m¹ng c¸c
thuËt to¸n d−íi d¹ng m· nguån më cho hÇu hÕt c¸c bµi to¸n øng dông trong ho¸
häc th× viÖc thay ®æi c¸ch häc thùc lµ rÊt cÊp thiÕt. Tuy nhiªn ®Ó cã thÓ hiÓu ®−îc
c¸c ch−¬ng tr×nh ®ã ta cÇn ph¶i hiÓu c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n cña tin häc dïng trong
ho¸ häc nh− c¸c häc thuËt to¸n, nh÷ng lÖnh rÊt c¬ b¶n cña ng«n ng÷ lËp tr×nh ®ã.
V× vËy gi¸o tr×nh nµy chñ yÕu cung cÊp nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n nhÊt cña
c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh ®Ó ng−êi häc cã thÓ lËp tr×nh nh÷ng ch−¬ng tr×nh ®¬n gi¶n
hay cã thÓ sö dông c¸c ch−¬ng tr×nh nguån më ®· cã.
1

TS Mai Xu©n Tr−êng - Tr−êng §¹i häc S− ph...
®¹I häc th¸i nguyªn
trêng ®¹I häc s ph¹m
Khoa Ho¸ häc
TS Mai Xu©n Trêng
DĐ : 0912.739.257 CQ : 0280.3856.853 NR 0280.3759.402
Bµi gi¶ng
Tin häc øng dông trong ho¸ häc
(2 tÝn chØ)
(TÀI LIU LƯU HÀNH NI B)
Th¸i nguyªn, 2011
Bài giảng tin học trong hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng tin học trong hóa học - Người đăng: quoctoank3715
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
Bài giảng tin học trong hóa học 9 10 870