Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng tin thọc 12

Được đăng lên bởi Nguyen Kha
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 515 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o ¸n Tin Häc 12

TuÇn : 29+30
TiÕt : 41+42

Trêng THPT Lª Hång Phong

Ngµy so¹n: 02/03/2009
Ngµy gi¶ng: 05/03/2009

Bài 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức:
- Nắm được các chức năng mà hệ QTCSDL quan hệ phải có và vai trò, ý nghĩa của
các chức năng đó trong quá trình tạo lập và khai thác hệ QTCSDL.
2. Về kĩ năng:
- Có sự liên hệ với các thao tác cụ thể được trình bày ở chương II
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
+ Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, Sách GK Tin 12, Sách GV Tin 12, bảng phụ;
+ Chuẩn bị của học sinh: Sách GK tin 12, vở ghi.
III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: Không
3. Nội dung bài mới
Hoạt động 1. Tạo lập CSDL (20 phút)
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
GV: Nội dung kiến thức trong bài này HS 1. Tạo lập CSDL
đã được tiếp cận ở các bài trước do đó * Tạo bảng:
GV có thể triển khai giảng dạy bài này ở Để tạo một bảng ta cần phải khai báo cấu
trên phòng máy nếu có điều kiện, hoặc trúc bảng bao gồm các bước:
dùng máy chiếu để thực hiện bài giảng - Đặt tên trường.
thông qua các Slide, có thể mô tả trực - Chỉ định kiểu dữ liệu cho trường.
tiếp trên Access.
- Khai báo kích thước của trường.
GV: Em hãy nêu các bước chính để tạo Một ví dụ về giao diện để tạo bảng như
CSDL?
trong hình 75.
HS: Trả lời câu hỏi.
+ Chọn khóa chính cho bảng bằng cách
để hệ QTCSDL tự động chọn hoặc ta xác
- Tạo bảng.
định khóa thích hợp trong các khóa làm
- Chọn khóa chính cho bảng.
- Đặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng. khóa chính.
+ Đặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng.
- Tạo liên kết bảng.
GV: Bước đầu tiên để tạo lập một CSDL + Tạo liên kết bảng.
quan hệ là tạo ra 1 hay nhiều bảng. Để
thực hiện điều đó, cần phải xác định và
khai báo cấu trúc bảng.
Ngêi so¹n: TrÞnh Hång HiÕu

Gi¸o ¸n Tin Häc 12

Trêng THPT Lª Hång Phong

Hoạt động 2: Cập nhật CSDL (20 phút)
GV: Trong Word mà các em đã học để 2. Cập nhật dữ liệu
tạo một danh sách học sinh em phải thực - Phần lớn các hệ QTCSDL cho phép tạo
hiện như thế nào?
ra biểu mẫu nhập dữ liệu Hình.76 để làm
HS: Tạo cấu trúc bảng.
cho công việc nhập dữ liệu trở nên dễ
Nhập dữ liệu.
dàng hơn, nhanh hơn và hạn chế bớt khả
GV: Trong Access cũng tương tự như năng nhầm lẫn.
vậy sau khi các em đã tạo xong cấu trúc - Dữ liệu nhập vào có thể được chỉnh sửa,
cho bảng ta phải cập nhật dữ liệu cho thêm, xóa.
bảng.
+ Thêm bản ghi bằng cách bổ sung một
hoặc một vài bộ dữ liệu vào bảng.
+ Chỉnh sửa dữ liệu là việc thay đổi các
giá trị của một bộ mà không...
Gi¸o ¸n Tin Häc 12 Trêng THPT Lª Hång Phong
TuÇn : 29+30
TiÕt : 41+42
Ngµy so¹n: 02/03/2009
Ngµy gi¶ng: 05/03/2009
Bài 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức:
- Nắm được các chức năng hệ QTCSDL quan hệ phải vai trò, ý nghĩa của
các chức năng đó trong quá trình tạo lập và khai thác hệ QTCSDL.
2. Về kĩ năng:
- Có sự liên hệ với các thao tác cụ thể được trình bày ở chương II
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
+ Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, Sách GK Tin 12, Sách GV Tin 12, bảng phụ;
+ Chuẩn bị của học sinh: Sách GK tin 12, vở ghi.
III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: Không
3. Nội dung bài mới
Hoạt động 1. Tạo lập CSDL (20 phút)
Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung
GV: Nội dung kiến thức trong bài này HS
đã được tiếp cận các bài trước do đó
GV thể triển khai giảng dạy bài này
trên phòng máy nếu điều kiện, hoặc
dùng máy chiếu để thực hiện bài giảng
thông qua các Slide, thể tả trực
tiếp trên Access.
GV: Em hãy nêu các bước chính để tạo
CSDL?
HS: Trả lời câu hỏi.
- Tạo bảng.
- Chọn khóa chính cho bảng.
- Đặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng.
- Tạo liên kết bảng.
GV: Bước đầu tiên để tạo lập một CSDL
quan hệ tạo ra 1 hay nhiều bảng. Để
thực hiện điều đó, cần phải xác định
khai báo cấu trúc bảng.
1. Tạo lập CSDL
* Tạo bảng:
Để tạo một bảng ta cần phải khai báo cấu
trúc bảng bao gồm các bước:
- Đặt tên trường.
- Chỉ định kiểu dữ liệu cho trường.
- Khai báo kích thước của trường.
Một dụ về giao diện để tạo bảng như
trong hình 75.
+ Chọn khóa chính cho bảng bằng ch
để hệ QTCSDL t động chọn hoặc ta xác
định khóa thích hợp trong các khóa làm
khóa chính.
+ Đặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng.
+ Tạo liên kết bảng.
Ngêi so¹n: TrÞnh Hång HiÕu
bài giảng tin thọc 12 - Trang 2
bài giảng tin thọc 12 - Người đăng: Nguyen Kha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
bài giảng tin thọc 12 9 10 999