Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng tin thọc 12

Được đăng lên bởi Nguyen Kha
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 435 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. PhÇn mÒm Microsoft Access
PhÇn mÒm Microsoft Access (gäi t¾t lµ Access) lµ hÖ
qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu n»m trong bé phÇn mÒm Microsoft
Office.
2. Kh¶ n¨ng cña Access
a) Access cã nh÷ng kh¶ n¨ng nµo?
- Cung cÊp c¸c c«ng cô t¹o lËp, cËp nhËt vµ khai
th¸c d÷ liÖu.
+ T¹o CSDL gåm c¸c b¶ng, quan hÖ gi÷a c¸c
b¶ng
+ T¹o ch¬ng tr×nh gi¶i bµi to¸n qu¶n lÝ, lËp c¸c
mÉu thèng kª, tæng kÕt.

2. Kh¶ n¨ng cña Access
b) VÝ dô
- Bµi to¸n qu¶n lÝ häc sinh cña mét líp:
Hä vµ
tªn

Ngµy sinh

Giíi
tÝnh

§Þa chØ

§oµn
viªn

NguyÔn
V¨n Bêm

02/02/1991

Nam

CÈm Lý

Cã

……...

………

……..

……

…….

Tæ To¸n LÝ

1

8

8

…

Tin

…

9

… ….. .. … …

3. C¸c lo¹i ®èi tîng chÝnh cña Access
a) C¸c lo¹i ®èi tîng
• B¶ng (Table): dïng ®Ó lu d÷ liÖu. Mçi b¶ng chøa th«ng
tin vÒ mét chñ thÓ x¸c ®Þnh vµ bao gåm c¸c b¶n ghi lµ
c¸c hµng, mçi hµng chøa th«ng tin vÒ mét c¸ thÓ x¸c
®Þnh cña chñ thÓ ®ã.
• MÉu hái (Query): dïng ®Ó s¾p xÕp, t×m kiÕm vµ kÕt
xuÊt d÷ liÖu.
• BiÓu mÉu (Form): gióp t¹o giao diÖn thuËn lîi cho
viÖc nhËp vµ hiÓn thÞ th«ng tin.
• B¸o c¸o (Report): ®îc thiÕt kÕ ®Ó ®Þnh d¹ng, tÝnh to¸n,
tæng hîp c¸c d÷ liÖu ®îc chän vµ in ra.

3. C¸c lo¹i ®èi tîng chÝnh cña Access
b) VÝ dô
• Bµi to¸n qu¶n lý häc sinh cã thÓ thùc hiÖn viÖc b¸o
c¸o xem cã bao nhiªu ®oµn viªn trong danh s¸ch.

4. Mét sè thao t¸c c¬ b¶n
a) Khëi ®éng Access
C¸ch 1: Start  Program  Microsoft Office 
Microsoft Access
C¸ch 2: Nh¸y vµo biÓu tîng
cã).

trªn mµn h×nh nÒn (nÕu

XuÊt hiÖn mµn h×nh lµm viÖc cña Access.

4. Mét sè thao t¸c c¬ b¶n
a) Khëi ®éng Access

Thanh b¶ng chän

Thanh c«ng cô

Thanh t¸c vô

4. Mét sè thao t¸c c¬ b¶n
b) T¹o c¬ së d÷ liÖu míi
B1 - File  New…
B2 - Chän Blank Database xuÊt hiÖn hép tho¹i.

NhËp tªn
CSDL míi

B3 - Trong hép
tho¹i File new
Database, chän
vÞ trÝ lu tÖp. Sau
®ã
chän
nót
Creat ®Ó x¸c
nhËn.

4. Mét sè thao t¸c c¬ b¶n
b) T¹o c¬ së d÷ liÖu míi

Thanh c«ng cô

B¶ng chän ®èi t
îng

Trang b¶ng

4. Mét sè thao t¸c c¬ b¶n
c) Më c¬ së d÷ liÖu ®· cã
C¸ch 1: Nh¸y chuét lªn tªn CSDL (nÕu cã) trong khung
New File

Nh¸y ®óp chuét chän
CSDL

4. Mét sè thao t¸c c¬ b¶n
c) Më c¬ së d÷ liÖu ®· cã
C¸ch 2: Chän lÖnh File  Open… råi t×m vµ nh¸y ®óp
vµo tªn CSDL cÇn më.

Nh¸y ®óp chuét chän
CSDL

4. Mét sè thao t¸c c¬ b¶n
d) KÕt thóc phiªn lµm viÖc víi Access
C¸ch 1: Chän File  Exit
C¸ch 2: Nh¸y nót
ë gãc bªn ph¶i mµn h×nh lµm
viÖc cña Access

5. Lµm viÖc víi c¸c ®èi tîng
a) ChÕ ®é lµm viÖc víi c¸c ®èi tîng
- ChÕ ®é thiÕt kÕ (Design View)
- ChÕ ®é trang d÷ liÖu (Datasheet View)

5. L...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng tin thọc 12 - Người đăng: Nguyen Kha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
bài giảng tin thọc 12 9 10 308