Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Tin ứng

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 364 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG TIN
ỨNG DỤNG
Số trình: 03

KS. Đoàn Văn Huấn – BM. Lọc Hóa dầu

Choose a suitable job
Kiến thức
chuyên ngành

Tin học
chuyên ngành
Thiết kế (Designer)
Vận hành (Operator)
Tư vấn (Consultant)

Tiếng Anh
Kỹ năng mềm
“We learn …10% of what we read; 20% of what we hear; 30% of what we see; 50% of what we see and hear;
70% of what we discuss; 80% of what we experience; 95% of what we teach others”

MỤC ĐÍCH MÔN HỌC








Hiểu được vai trò của mô phỏng, một số phần
mềm mô phỏng điển hình trong công nghệ Lọc Hóa
dầu
Cách xây dựng một bài toán mô phỏng
Nắm rõ được các bước, các tiện ích trong phần
mềm Hysys để thực hiện một số bài toán chuyên
ngành cụ thể
Củng cố lại kiến thức chuyên ngành
Giúp sinh viên có kĩ năng làm việc độc lập cũng
như theo nhóm
“We learn …10% of what we read; 20% of what we hear; 30% of what we see; 50% of what we see and hear;
70% of what we discuss; 80% of what we experience; 95% of what we teach others”

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ
- Dự lớp đầy đủ theo quy định (nghỉ không quá
1/5 số giờ lên lớp)
- Thực hiện các Bài tập trong mỗi chương
- Thi cuối học kỳ (vấn đáp + thực hành)
- Bài tập thực hành

“We learn …10% of what we read; 20% of what we hear; 30% of what we see; 50% of what we see and hear;
70% of what we discuss; 80% of what we experience; 95% of what we teach others”

TÀI LIỆU THAM KHẢO








Advanced Process Modeling using HYSYS (2008) –
Aspentech Training Manual Workbook
Process Modeling using HYSYS with Refinery Focus (2004)
– Aspentech
Process Modeling using HYSYS (2004) – Aspentech
Simulation Basis - Aspentech
Dynamic Modeling - AspenTech

“We learn …10% of what we read; 20% of what we hear; 30% of what we see; 50% of what we see and hear;
70% of what we discuss; 80% of what we experience; 95% of what we teach others”

NỘI DUNG MÔN HỌC
Chương 1: Giới thiệu về mô phỏng
Chương 2: Các phần mềm mô phỏng phổ biến
Chương 3: Aspen Hysys
3.1. Bắt đầu quá trình mô phỏng với Hysys
3.2. Sử dụng các tiện ích trong Hysys
3.3. Một số các thiết bị được sử dụng trong Hysys
3.4. Sử dụng Case Study để nghiên cứu các yếu tố ảnh
hưởng
3.5. In và báo cáo kết quả
Chương 4: Hướng dẫn thực hành
Chu trình làm lạnh bằng Propan
Phân xưởng làm lạnh khí
Sự đặc trưng dầu mỏ
Tính toán số đĩa lý thuyết bằng Shortcut Distillation
“WeLàm
learn …10%
what
read;chua
20% of whatb
weằ
hear;
of what we see; 50% of what we see and hear;
ngof ọ
t wekhí
ng30%DEA
70% of what we discuss; 80% of what we experience; 95% of what we teach others”

Yêu ...
BÀI GI NG TIN
NG D NG
KS. Đoàn Văn Hu n – BM. L c Hóa d u
S trình: 03
Bài giảng Tin ứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Tin ứng - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng Tin ứng 9 10 588