Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Tổng quan về Linux - Chương 10

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 709 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SENDMAIL

Giới thiệu







MUAs, MTAs, and MDAs
Cấu trúc của 1 Email Message
SMTP và the Message Envelope
Lịch sử sendmail
The Mail Queue
Aliases

Biên dịch sendmail và cài đặt







Tại sao dùng Berkeley sendmail?
Tải Source Code
Cấu hình Build-Time
Database Map Support
Ví dụ site.config.m4
Biên dịch sendmail

Cấu hình sendmail










File cấu hình có thể làm gì ?
So sánh .cf files với .mc files
Cấu trúc của .mc File
Biến cấu hình
FEATURE() Macros
Masquerading
Relaying
Database Maps
Sinh ra .cf file từ .mc file

Anti-Spam





Định nghĩa "spam"
No Default Relaying
Access Control Database
Better Checking on Sender Information

Chạy sendmail:



Các tham số dòng lệnh
Khởi động

MUAs, MTAs, and MDAs
Part

What It Does

Examples

Mail User
Agent
(MUA)
Mail
Transfer
Agent
(MTA)

MUA là chương trình dùng để
đọc và gửi mail. Có thể gọi là
mail client.
MTA làm nhiệm vụ như là "mail
router". Nó nhận mail từ MUA lẫn
MTA, căn cứ vào header của
mail mà nó quyết định chuyển đi
bằng cách nào
MDA chấp nhận các mail từ MTA
và chuyển đi cụ thể đến user

elm, pine,
Outlook,
Eudora
sendmail,
qmail,
exchange
server

Mail
Delivery
Agent
(MDA)

mail.local
procmail

Ví dụ


MTA: phần quan trọng nhất. Nó chịu
trách nhiệm làm các công việc chuyển
mail “thông minh".

Quá trình gửi nhận mail
1.
2.

3.
4.

5.
6.

jsmith's MUA (pine, outlook, … ) trên host1.uiuc.edu chuyển
message đến MTA (sendmail) trên local host.
MTA (sendmail) chú ý message được đánh địa chỉ đến 1 user
tại host2.uiuc.edu. Khi đó nó được cấu hình để biết rằng nó
có thể đến host2.uiuc.edu thông qua SMTP, nó chuyển
message sang SMTP MDA (thường SMTP MDA được build sẵn
trong sendmail, nhưng các MDA khác có thể là 1 chương
trình ngoài).
SMTP MDA kết nối vào MTA trên host2.uiuc.edu (sendmail)
và gửi nó 1 message.
MTA trên host2.uiuc.edu (sendmail) thông báo rằng message
được đánh địa chỉ đến 1 user trên localhost, do đó nó
chuyển message vào local MDA.
Local MDA lưu message trong mailbox của johndoe .
Kế tiếp johndoe kết nối vào host2.uiuc.edu và chạy MUA,
message sẽ ở đó để anh ta đọc.

Structure of an Email Message





Email messages có 2 phần :
Headers: dòng có dạng "field: value" chứa
thông tin về message, như là "To:", "From:",
"Date:", and "Message-ID:"
Body: nội dung của message















From root@alibaba.citd.edu.vn Tue Nov 30 09:54:29 2010
Return-Path: <root@alibaba.citd.edu.vn>
Received: from alibaba.citd.edu.vn (alibaba [127.0.0.1])
by alibaba...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Tổng quan về Linux - Chương 10 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài giảng Tổng quan về Linux - Chương 10 9 10 522