Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng trí tuệ nhân tạo

Được đăng lên bởi 13153165
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 964 lần   |   Lượt tải: 0 lần
L�p trinh logic

•Prolog=ProgramminginLogic
•1972:dexuatb&iAlainColmerauertaiDai

hocMarseille

•1980:chonlamngonngUphattrientrongcac

linhvvc

-tritu�nhantao
-xUl9ngonngUtvnhien
•Ganday,Prologcondocphattrienchol�p

trinhb&irangbuQc(constraintprogramming)

7

Cactinhch�t cuaProlog

•NgonngUthongdlch
•NgonngUbiendlch
•Khongcophepgan
•Hopnhat(unification)
•Khongcobientoancvc
•Khongcovongl�p
•D�quy
•Khongcocautrucdieuki�n
•Quaylui(Backtrack)
•Nghiakhaibao
•Nghiathutvc

8

4

MQts6khainiem

•ChuonqtrinhProloq=t�phopcac

m�nhde(clause)
-Nquyenl9m�nhdeHorn;bieudiinsvki�nhaysvvi�cdunqhaykhonqdunq
•M�nhdeduocxaydvnqtjcacvi

(predicate)
-Vitj;phatbieuvemotdoituonqcoqiatrichanl9dunqho�csai
/

MQts6khainiem

•ChuonqtrinhProloq=cacdoituonqdUli�uvaquanh�qiUacacdoituonq

dUli�u

•Hgng(term)duocxemladoituonqdUli�u
•Hanqvaquanh�qiUacachanqtaothanh

m �nhde

•Hanqqkm;

-Hanqsocap(elementaryterm)nhuhang,bitn
-Hanqphuchop(compoundterm)lamothamt
(functor)cochuacacdoi,codanq;
•ten_ham_ti(doi1,doi2,n)
•Vidu;student(an).

10

5

Chuthich trong Prolog

•DatgiUahaicapkyhi�u/*va*/

-Vidu
/********************************/
/**chuthichtrongProlog**/
•chuthichngan:dungkyhi �u%

-Vidu
%%%%%%%%%%%%%
%chuthichtrongProlog
11

Cackieud6 li�u soc�p

•Hang

-Hangso:sothvchaysonguyen
•Vidu:100,1,1.5,-0.3

-Hanglogic:truevafail
-Hangchuoikitv:datgiUahaidaunhaykep
•Vidu:"chuoixyz","\"",""

-Hangnguyenti:chuoikitv(chUcai,sova'_')
batdaubangchUinth'ang
•Vidu:good,danang

12

6

Cackieud6 li�u soc�p

•Bien

-chuoikltv(chUcai,sova'_')batdaubangchUin hoa
-Matatlnhchatcuamotloaidoituongnaodo
-Truyvanh�thongPrologbangc8uhoi
-Vldu
•x,Y,Z
•Ket_qua

-Bienvadanh(anonymousvariable):_

13

Suki�nva lu�t

•ChuongtrinhProloglat�phopcacski�n(event)valu�t(rule)xillvamataquanh

�giUacacdoituong.

14

7

Suki�n

•Motsuki�nlamotkhangdlnhmotthucthecomothoacmotvaitinhchat
•Vidu:
woman(thuy).
man(an).
man(hung).
age(thuy,4#).
age(an,42).
age(hung,16).
husband(an,thuy).
child(hung,an).
child(hung,thuy).

15

Suki�n

•Quyu&c:
-p(A).
Acotinhch
atP

man(an).
%->Anladan
ong

-p(A,B).
AlaPdoiv
&iB

husband(a
n,thuy).
%->Anlacho
ngcuaThu
y

8

Suki�n

•p(A1,2,An).

-platencuatinhchat,motkihi�u
-A1,2,Anlacacdoi:
•Nguyenti(atom,symbol)
•So(number)
•Bien(variable)
•Cautrucphuchqp
-Cay,danhsach,chuoi,n

•COngnhungonngUham(Lisp,Scheme),kieuganlienv&idoituqng,chukhongganlienv&ibien:

-Khongc6khaibaokieu
-C6cacvitjkiemtrakieu

17

Lu�t

•Motlu�tladinhnghiamotquanh �duavaocacquanh�khac.
•Vidu:

-wife(A,B):-husband(B,A).
Alavqc...
  








!" 
 

#
$  
%&&$
'()*+,-.&/0
'(#1+&
2  
2,(
34 -! 0&&
)
bài giảng trí tuệ nhân tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng trí tuệ nhân tạo - Người đăng: 13153165
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
bài giảng trí tuệ nhân tạo 9 10 799